Aanvraag voor investeringssteun micro-WKK kleiner dan 10 kW (Eigenaar)

Dit aanvraagformulier is bestemd voor eigenaars van een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie met een elektrisch vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW, die gebruik maakt van biogas.

U kan de aanvraagprocedure pas opstarten nadat de installatie in werking is, u in het bezit bent van de noodzakelijke documenten en het type installatie erkend is.

De premie-aanvraag gebeurt in 1 stap en kan enkel online worden aangevraagd. Verzamel voor u start met de aanvraag, volgende documenten (gewenst formaat is pdf):

 • volledig AREI-keuringsverslag waarin minstens volgende punten opgenomen zijn
  • de datum van de keuring,
  • het merk, type, nominaal en maximaal vermogen uitgedrukt in kW/KVA en het serienummer van de productie-installatie,
  • EAN-nummer van de meter waarop de installatie is aangesloten
  • een door de keurder ondertekend eendraadschema
 • een scan van de bestelbon
 • een scan van de factuur en alle bewijsstukken van de totale kosten
 • een scan van het betalingsbewijs voor het volledige factuurbedrag
 • een duidelijke kopie van de identiteitskaart van de eigenaar van de installatie. Als de eigenaar een onderneming is, voegt u een kopie toe van de identiteitskaart van de zaakvoerder en een machtiging of verklaring waarin staat dat u namens de onderneming de aanvraag mag indienen.

Start de aanvraag en vul onderstaande vragen in

IDENTIFICATIE
Vul hier uw voornaam en naam in. Als de eigenaar een onderneming is, vult u de naam van de onderneming en de rechtsvorm in.
Het ondernemingsnummer bestaat uit 10 cijfers en begint met 0.
Contactgegevens
Vul hieronder uw contactgegevens in. De bevestigingsmail zal naar het opgegeven mailadres gestuurd worden, ook bij vragen over de aanvraag contacteren we u via deze weg. Brieven zullen naar het postadres gestuurd worden.
Vul hier de voornaam en naam in van de contactpersoon van de onderneming die gemachtigd is om de premie-aanvraag in te dienen. Toon dit aan door een verklaring die ondertekend is door de verantwoordelijke van de onderneming toe te voegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Vul hier het rijksregisternummer van de eigenaar in. Als de eigenaar een onderneming is, vult u hier het rijksregisternummer van de zaakvoerder in.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
UITBETALINGSGEGEVENS
De premie zal op dit rekeningnummer gestort worden.
OVERIGE STEUN
De verklaring de-minimissteun houdt in dat aan dezelfde onderneming over een periode van drie belastingjaren niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun mag worden toegekend. Die periode bestaat uit het belastingjaar waarin de premie wordt toegekend en de twee voorafgaande belastingjaren. Cf. de verordening (EU) Nr. 1407/2013.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Euro
INSTALLATIE
Specificaties

Vul hieronder de gegevens van de warmte-krachtinstallatie in. Deze gegevens vindt u op de technische fiches van de installatie en op het AREI-verslag. Vindt u het merk en type installatie niet terug in de lijst? Vraag dan aan uw installateur of leverancier om de warmte-krachtinstallatie aan te melden via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.

kW
kW
De datum van indienstneming is de eerste dag waarop tegelijk elektriciteit en nuttig aangewende warmte door de warmte-krachtinstallatie worden geproduceerd.
Een volledig AREI-keuringsverslag bevat minstens de datum van de keuring, merk, type, vermogen en serienummer van de productie-installatie.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Warmte
Vul het adres van de warmte-krachtinstallatie in.
De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54. U vindt deze terug op de elektriciteitsafrekening. U heeft deze EAN-code ook nodig voor de aanmelding bij de netbeheerder.
STAVING VAN DE KOSTEN
Op deze factuur moet de kostprijs van de verschillende onderdelen van de installatie zijn gespecifieerd, zoals productie-eenheid, aansluiting, vergistingsinstallatie (indien van toepassing).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Euro
De totaalprijs moet u aantonen, door alle facturen op te laden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Bijvoorbeeld, als er meerdere units zijn. In dat geval, vult u hierboven het serienummer van de andere units in.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
GEGEVENS VERKOPER
Vul hier de gegevens van de onderneming in, waarbij u de installatie gekocht heeft.
VERKLARING

Kijk de ingevulde gegevens na op correctheid en volledigheid.

Zodra alle gegevens ingevuld zijn, kan u de aanvraag indienen. Wacht tot u het bevestigingsbericht ziet, zo bent u zeker dat VEKA uw aanvraag ontvangen heeft.

Enkel voor kleinschalige WKK-installaties op biogas kan deze premie aangevraagd worden.

Sinds 1 januari 2022 werd deze premie afgeschaft voor WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof.

Aandachtspunten opladen bijlagen
 • U kan maximum 1 bestand per keer opladen. Als u verschillende documenten heeft, moet u deze samenvoegen tot 1 pdf-bestand.
 • Klik op "Bladeren kiezen"  of "Bestand..." om een bestand toe te voegen! (De naam van de knop is afhankelijk van uw internet browser).
 • Enkel pdf's kunnen opgeladen worden.
 • Het bestand mag niet groter dan 2MB zijn.

Let op, als u geen bestand selecteerde en klikt op de knop uploaden, kan dit hinder veroorzaken bij bij het verder invullen van het formulier.

Breng uw netbeheerder op de hoogte!

Meld uw installatie binnen de 30 kalenderdagen na het in dienst nemen van de installatie aan bij de distributienetbeheerder Fluvius. Dit is belangrijk voor de veilige uitbating van het distributienet. Doet u dit niet tijdig, dan kan de toegang tot het distributienet worden ontzegd. Op de website van de VREG kan u nagaan wie is uw netbeheerder is.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie voor micro-WKK moet de installatie aangemeld zijn bij Fluvius voor 1 december 2021.

Nuttige info voor ondernemingen

Hier kan u nagaan of uw onderneming valt onder de definitie van kleine, middelgrote of grote onderneming.

Deze premie kan onder de de-minimissteun vallen.