Belastingvermindering lage energie-, passief- en nulenergiewoning

Belangrijke voorwaarde: contract afgesloten voor 1/1/2012.

De belastingvermindering kan alleen benut worden voor zover de belastingplichtige zich voor 1/1/2012 contractueel verbonden heeft tot het verwerven of bouwen van een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning. Wie dus pas na 1/1/2012 een contract afsloot voor de bouw of aankoop van een dergelijke woning komt NIET in aanmerking. Het bewijs van de contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 moet u ter beschikking van de FOD Financiën houden. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is niet bevoegd om deze voorwaarde te beoordelen.

Wat is een lage-energiewoning?

Onder lage-energiewoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. 

De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage-energiewoning is, telkens zo’n 300 euro (te indexeren).

Wat is een passiefwoning ?

Onder passiefwoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 % van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefwoning is, telkens zo’n 600 euro (te indexeren) .

Wat is een nulenergiewoning ?

Onder nulenergiewoning wordt in het kader van de belastingvermindering een woning verstaan die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een nulenergiewoning is, telkens zo’n 1200 euro (te indexeren).

Hoe kunt u een fiscaal attest verkrijgen?

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap certificeert nieuwbouwwoningen op basis van de beschikbare gegevens in de EPB-aangifte.

Procedure voor het bekomen van het fiscaal certificaat.

Het VEKA bezorgt automatisch certificaten voor nieuwbouwwoningen die volgens de EPB-regelgeving voldoen aan de strenge fiscale voorwaarden.

- Voor EPB-aangiften worden  enkel nog automatisch certificaten uitgeschreven worden voor bouwaanvragen tot en met 31/12/2011. De certificaten  zullen bezorgd worden in de loop van 2020 (voor EPB-aangiften in 2019) op het adres die de EPB-verslaggever vermeld heeft in de databank. 

Voor EPB-aangiften met bouwaanvraag vanaf 1/1/2012 kan enkel nog een certificaat op aanvraag bekomen worden en dit onder volgende voorwaarden: Een bewijs (een getekend contract) opsturen dat men zich al voor 1/1/2012 contractueel verbonden had tot het bouwen van een lage energiewoning/passiefwoning of nulenergiewoning samen met een kopie van het Energieprestatiecertificaat Bouw + adresgegevens waar het certificaat moet bezorgd worden: mail naar roos.buyst@vlaanderen.be (onderwerptitel bericht: Certificaat lage energiewoning)

De binnengekomen dossiers zullen gegroepeerd behandeld worden in de loop van 2020 (voor EPB-aangiften in 2019).

Meer informatie

Voor vragen over de belastingvermindering en de contractuele eisen, kunt u terecht bij het Contactcenter van de FOD Financiën (info.tax@minfin.fed.be of 0257/257 57) of op de website http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/groene_fiscaliteit/energiezuinige_woningen/

De attesten geven 10 jaar lang recht op een belastingvermindering (in zoverre men eigenaar blijft van de woning en voldoet aan de contractuele voorwaarden).

Ook interessant
Published on: 
24-09-2018