Artikel 5 van de richtlijn: voorbeeldrol van de Vlaamse overheidsgebouwen

Standaardaanpak: Elke lidstaat zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3% van de totale vloeroppervlakte van verwarmde en/of gekoelde gebouwen die eigendom zijn van en gebruikt worden door hun centrale overheid, wordt gerenoveerd om aan de minimumeisen inzake energieprestaties te voldoen die de betrokken lidstaat op grond van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU (energieprestaties van gebouwen) heeft vastgelegd.

 

Alternatieve aanpak: Een lidstaat kan deze doelstelling ook bereiken door in 2020 in de in aanmerking komende gebouwen die eigendom zijn van en gebruikt worden door de centrale overheid een energiebesparing te bereiken die ten minste gelijkwaardig is aan de vereiste, op jaarbasis gerapporteerde, besparing volgens de standaardaanpak. Hierbij komen een ruime waaier aan kostenefficiënte maatregelen, met inbegrip van grondige renovaties en maatregelen om een gedragsverandering bij de gebruikers van het gebouw teweeg te brengen in aanmerking.

Beslissing van de Vlaamse Regering van 13 december 2013

De Vlaamse Regering koos voor de alternatieve aanpak. De Vlaamse Regering nam daartoe de volgende beslissingen:

1. Alle entiteiten worden verplicht om jaarlijks voor 30 september de nodige gegevens voor alle gebouwen, minstens deze in eigendom en in gebruik van de Vlaamse overheid, aan te leveren aan de vastgoeddatabank en dit voor de totale bruikbare vloeroppervlakte, al dan niet gekoeld of verwarmd, energieprestatie of andere nuttige energiegegevens. Op basis van de stand van 30 september 2014 zal geëvalueerd worden of het noodzakelijk is om bijkomende verplichtingen op te leggen.

2. Alle entiteiten van de Vlaamse overheid worden verplicht om de geldende eisen voor vergunningsplichtige renovatiewerkzaamheden ook na te leven voor dezelfde renovatiewerken die niet vergunningsplichtig zijn (enkel afwijking mogelijk om technische of financiële redenen).

3. Alle entiteiten van de Vlaamse overheid worden verplicht om jaarlijks te rapporteren over de uitgevoerde en de geplande energiebesparende werkzaamheden en de conformiteit met de energieprestatie-eisen.

pdf bestandDe volledige nota aan de Vlaamse regering (3.13 MB).

Toepassingsgebied van artikel 5: lijst van Vlaams overheidsvastgoed op 30 april 2015

 Hier vindt u depdf bestandlijst van de gebouwen van de Vlaamse overheid die onder het toepassingsgebied vallen en beschikken over een EPC (405 kB). Depdf bestandlijst van de gebouwen van de Vlaamse overheid die onder het toepassingsgebied vallen maar niet beschikken over een EPC (269 kB).

Renovaties van gebouwen van de Vlaamse overheid gerapporteerd aan de Europese Commissie op 30 april 2015

Een overzicht van de gebouwen van de Vlaamse overheid waarin in 2014 energetische renovaties werden uitgevoerd of beëindigd die werden opgenomen in de rapportering aan de Europese Commissie op 30 april 2015 vindt updf bestandRenovaties van gebouwen van de Vlaamse overheid gerapporteerd aan de Europese Commissie op 30 april 2015 (46 kB).

 

Voorbeeldrol Facilitair Bedrijf in het kader van artikel 5

Het Facilitair Bedrijf is actief betrokken bij de voorbeeldrol van de Vlaamse Overheid in het kader van artikel 5 van de energie-effiëntierichtlijn. Voor de tien belangrijkste kantoren waarin de Vlaamse ambtenaren werken, behaalde het Facilitair bedrijf, het ISO 50001-certificaat. De toepassing van de ISO 50001 standaard zorgt niet alleen voor energiewinsten, maar garandeert ook een steeds verbeterend energiemanagement. Ook communicatie zit verankerd in deze standaard, die nog een stuk ambitieuzer is dan de doelstellingen van de energie-efficiëntierichtlijn.

Meer info over de werking van het Facilitair Bedrijf en de toepassing van de ISO 50001 standaard: https://overheid.vlaanderen.be/iso-50001

 

Studiedag "Energieprestaties van Vlaams overheidsvastgoed" van 28 april 2014

Bijdrage van de gebouwen van de Vlaamse overheid voor de realisatie van artikel 5 van de energie-efficiëntierichtlijn

Presentaties