Rekenbladen

In de EPB-software Vlaanderen zijn delen van de rekenmethode niet geïmplementeerd. In de EPB-software 3G is dit wel het geval. Daarom zijn voor de EPB-software Vlaanderen enkele externe rekenbladen ontwikkeld waarin u gedetailleerde berekeningen kunt maken. Het resultaat van deze berekeningen vult u in, in de software.

Let op: er zijn ook enkele gelijkwaardigheidsbesluiten met rekenbladen die u nodig kan hebben om uw project in de software in te geven.

Tip: de meeste rekenbladen zijn voorzien van een tabblad 'Handleiding'. Neem deze handleiding door voor een goed gebruik van het rekenblad.

Rekenblad Meer informatie

M-factor

logo Excel
Als u de uitvoeringskwaliteit van het geplaatste ventilatiesysteem wilt inrekenen, kunt u de vermenigvuldigingsfactor m berekenen. Als het ventilatiesysteem een goede uitvoeringskwaliteit heeft kan dit leiden tot een daling van het E-peil.

Lineaire warmteweerstand van een leidingsegment voor sanitair warm water

logo Excel

Als u een circulatieleiding voor warm tapwater gebruikt, is het nodig de lineaire warmteweerstand R hiervan extern te berekenen. In het rekenblad gebeurt de berekening conform bijlage E.3 van bijlage V (EPW) van het Energiebesluit.

Er zijn drie tabbladen beschikbaar voor drie types van leiding(segment)en. Vul de lineaire warmteweerstand die u hebt berekend met het rekenblad rechtstreeks in bij ‘circulatieleidingen’ onder ‘warm tapwater’ van ‘installaties’ van de EPB-software Vlaanderen.

Combilus

logo Excel

Dit rekenblad implementeert de methode voor het inrekenen van een combilus, zoals beschreven in bijlage 8 bij het MB van 18 december 2013. 

Met dit rekenblad berekent u de schaalfactoren voor een combilussysteem waarop meerdere wooneenheden zijn aangesloten. Deze schaalfactoren vult u vervolgens in in de EPB-software Vlaanderen.

Detailberekening U-waarde vloer op volle grond

logo Excel

Met het rekenblad kunt u de U-waarde van een vloer op volle grond gedetailleerd berekenen aan de hand van de oppervlakte en de perimeter. Dat levert vaak een betere, lagere U-waarde op. Vul die U-waarde via directe invoer in in de bibliotheek van de EPB-software Vlaanderen.

U-waarde constructielaag met variabele laagdikte

logo Excel

Met dit rekenblad kunt u de U-waarde gedetailleerd berekenen van een constructielaag met variabele dikte, bv. een laag hellingbeton of een isolatiemateriaal met variërende dikte bij een plat dak.  Het rekenblad rekent volgens de Europese norm NBN EN ISO 6946 (bijlage C).

Gecombineerde G-waarde

logo Zipfilerekenblad

 

logo pdfhandleiding

Met dit rekenblad kunt u de gecombineerde g-waarde bepalen. De gemiddelde zonnetoetredingsfactor van een venster (g-waarde) is onder meer afhankelijk van de aard van de zonnewering, namelijk via de reductiefactor Fc.

WKK en pref/npref

logo Excel

Met dit rekenblad kunt u een equivalent rendement bepalen voor een warmtekrachtkoppeling en voor de combinatie van preferente en niet-preferente warmteopwekkers.

Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

  • gegevens m.b.t. de warmteopwekkers of koudeleveranciers
  • gegevens m.b.t. de bruto- (verwarming, SWW of koeling) of netto- (bevochtiging) energiebehoefte, en eventueel de fractie gedekt door een zonnethermisch systeem. Hiervoor moet u het project eerst invullen in de EPB-software.

Let op: voor elke energiestroom (verwarming, koeling, warm tapwater of bevochtiging) die door zo een toepassing wordt geleverd, moet een afzonderlijk equivalent rendement worden bepaald. 

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/13