Innovatieve gebouwen

Een innovatief gebouw is een gebouw waarin een technologie of bouwconcept wordt toegepast die u niet kunt inrekenen in de bestaande rekenmethode.

Voorwaarden

Innovatieve gebouwen die gebruik willen maken van een alternatieve berekeningswijze moeten aan drie voorwaarden voldoen:

 • het gebouw voldoet zonder het inrekenen van het innovatieve bouwconcept of technologie aan alle EPB-eisen
 • het gebouw heeft een beschermd volume groter dan of gelijk aan 3 000 m³
 • de primaire energiebesparing ten gevolge van het innovatieve bouwconcept of technologie bedraagt minstens 8%.

Procedure

1. Bereken de primaire energiebesparing ten gevolge van het innovatieve concept

U kunt dit bepalen aan de hand van:

 • simulaties van het bouwproject, zowel zonder als met het innovatieve bouwconcept of technologie of
 • een berekeningsinstrument dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) ter beschikking stelt.

Het VEKA legt de te hanteren hypotheses en de voorwaarden waaraan de evaluatie-instrumenten moeten voldoen vast in een goedkeuringsleidraad.

2. Stel het aanvraagdossier samen

Het aanvraagdossier bestaat onder andere uit:

 • een beschrijving van de technische en energetische eigenschappen van het innovatieve bouwconcept of technologie
 • het resultaat en het elektronische bestand van de officiële software van de berekening van de energieprestatie van de verschillende delen van het innovatief gebouw volgens de meest gunstige geldende berekeningsmethode
 • het bewijs dat het innovatieve gebouw voldoet aan de drie voorwaarden en dat het bouwconcept of de technologie conform is met de geldende EPB-eisen
 • de berekening van de bijkomende primaire energiebesparing ten gevolge van het gebruik van het innovatieve bouwconcept of technologie volgens de alternatieve berekeningsmethode met een stavingsnota

3. Dien het aanvraagdossier in bij het VEKA

Door middel van een gedateerd ontvangstbewijs of per aangetekende brief.

Merk op: het VEKA heeft 120 kalenderdagen om een beslissing te maken over het dossier. Indien het nodig is om aanvullende informatie op te vragen, wordt deze termijn tijdelijk opgeschort.

4. Goedgekeurd? U bekomt een gelijkwaardigheidsbesluit

Het VEKA legt de alternatieve berekeningswijze vast in een gelijkwaardigheidsbesluit .

5. Dien de EPB-aangifte in, na ingebruikname van het gebouw

Hou hierbij rekening met volgende zaken:

 • dien een definitieve nota in die rekening houdt met eventuele wijzigingen in het project;
 • voeg de definitieve beslissing van het VEKA toe als bijlage bij de EPB-aangifte.

Aandachtspunten

 • U moet de aanvraag indienen vóór het indienen van de startverklaring en vóór de start van de werken.
 • De goedkeuringsleidraad is nog niet beschikbaar. Indien u gebruik wilt maken van de alternatieve berekeningswijze voor een innovatief gebouw, gelieve meer informatie op te vragen bij het VEKA.
 • Een volledig overzicht van de inhoud van het aanvraagdossier vindt u terug in de regelgeving.
Andere pagina's over gelijkwaardigheid

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
08-02-2021