Administratief beroep

Als na de hoorzitting nog een boete overblijft, kan u een administratief beroep indienen. U maakt dan uw tegenargumenten binnen de dertig dagen na ontvangst van de beslissingsbrief per aangetekende zending kenbaar aan het VEKA. Na het verstrijken van die termijn is de beslissing definitief.

Beroepen die niet aangetekend of laattijdig worden ingediend, zijn onontvankelijk en worden niet behandeld door het VEKA.

Als u een ontvankelijk administratief beroep indient, behandelt het VEKA uw tegenargumenten. Daarna neemt zij een nieuwe definitieve beslissing over uw dossier.

Het definitief zijn van de beslissing betekent dat het VEKA deze beslissing niet meer kan herbekijken.

Na het administratieve beroep zijn de beroepsmogelijkheden bij het VEKA uitgeput. U kunt wel nog binnen de 60 dagen beroep aantekenen bij de Raad van State. Zij zullen geen uitspraak meer doen over de inhoud van het dossier, maar wel over de gevolgde procedures.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021