Dwangsom EPB-aangifte

De boete voor het niet-indienen van de EPB-aangifte bevrijdt de aangifteplichtige niet van de verplichting om de EPB-aangifte alsnog in te dienen. Zonder EPB-aangifte kunnen de EPB-eisen niet worden afgetoetst. De EPB-aangifte moet zo snel mogelijk ingediend worden.

Vaststelling

Het VEKA controleert na het verlopen van de deadline van 60 dagen uit de boetebrief voor het niet-indienen van de EPB-aangifte of er in de energieprestatiedatabank een EPB-aangifte werd ingediend.

Aanmaning

Het VEKA verstuurt geen aanmaning meer. De boetebrief voor het niet-indienen van de EPB-aangifte geldt als ‘aanmaning’. Het VEKA verstuurt wel een vrijwillige verwittiging om de aangifteplichtige op zijn verplichtingen te wijzen. Die verwittiging herinnert de aangifteplichtige enkel aan de al gestelde termijn van 60 dagen.

Te ondernemen actie na verwittiging

De aangifteplichtige brengt best zo snel mogelijk de verslaggever op de hoogte (of stelt er één aan als dat nog niet gebeurde) en laat die de EPB-aangifte binnen de vastgestelde termijn indienen. De aangifteplichtige bezorgt de verslaggever de nodige stavingsstukken van de werkelijk uitgevoerde toestand. De aangifteplichtige meldt best uitdrukkelijk aan de verslaggever dat hij of zij een verwittiging ontving en dat de afhandeling dus hoogdringend is. De dwangsom start na de 60ste dag en loopt door tot op de dag dat de EPB-aangifte wordt ingediend in de energieprestatiedatabank.

Termijn verstrijkt zonder ingediende EPB-aangifte

Als het VEKA bij het verstrijken van de termijn vaststelt dat er geen EPB-aangifte in de energieprestatiedatabank aanwezig is, zal het VEKA de aangifteplichtige een schriftelijke hoorzitting versturen met daarin de intentie tot het opleggen van de dwangsomboete.

Daarbij krijgt de aangifteplichtige, voor het nemen van de beslissing, nog de kans om argumenten voor te leggen.
De dwangsomboete kan tussentijds opgelegd worden en blijft daarna gewoon verder lopen. Er kan dan ook meermaals een schriftelijke hoorzitting worden opgestart als de indiening van de EPB-aangifte uitblijft.

Te ondernemen actie na dwangsomboete

Het betalen van de boete stelt de aangifteplichtige niet vrij van de verplichting om een EPB-aangifte in te dienen. Zonder de EPB-aangifte kunnen de eisen immers niet worden afgetoetst. Zoals hierboven vermeld, blijft de dwangsom dus gewoon verderlopen tot de EPB-aangifte wordt ingediend. Het is dus geen oplossing om de EPB-aangifte niet in te dienen.

Geldig voor alle aanvragen