Wie doet wat?

Als een (ver-)bouwproject onder de energieprestatieregelgeving valt, brengt dat een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de verschillende partijen:

  • Bouwheer/aangifteplichtige
  • EPB-verslaggever
  • Architect
  • Ventilatieverslaggever

Een bouwproces heeft enkele belangrijke fasen. Bij elke fase moet de aangifteplichtige tijdig specifieke documenten (laten) afleveren, met de hulp van de bovenstaande partijen. Doorloop het bouwproces en bekijk wat elke partij per bouwfase kan of moet doen voor EPB.

 Bouwfase

Af te leveren documenten

Verplicht voor EPB?

Wie?

voorbereiding

contracten

aanrader

aangifteplichtige

van ontwerp tot vergunningsaanvraag

vergunningsaanvraag of melding

verplicht voor stedenbouw

architect namens de bouwheer

(+ een haalbaarheidsstudie voor gebouwen groter dan 1000 m²) verplicht voor EPB EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

aanbesteding

checklist voor stavingsstukken

aanrader

aangifteplichtige

start van de werken

startverklaring met ventilatievoorontwerp

verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

uitvoering

verzamelen van stavingsstukken

verplicht

aangifteplichtige

voorlopige EPB-aangifte aanrader EPB-verslaggever

ingebruikname of einde van de werken (of uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de vergunning)

aanleveren van stavingsstukken

verplicht

aangifteplichtige

EPB-aangifte met het ventilatieprestatieverslag verplicht EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Geldig voor alle aanvragen

Printbaar overzicht
Regelgeving

Energiedecreet: art. 11.1.6/1 t.e.m. 11.1.13

Published on: 
12-03-2021