Meting van de mechanische debieten (huidig)

Sinds de invoering van het kwaliteitskader ventilatie is een meting van de mechanische ventilatiedebieten voor elke ruimte afzonderlijk verplicht. Voor residentiële gebouwen bestaan er drie grote groepen van debietmeetmethodes, zoals beschreven in de norm NBN EN 12599:

  • meting in het rechte gedeelte van een kanaal
  • meting met een verschildrukvoorziening (die een drukverschil genereert)
  • meting ter hoogte van het luchtventiel

Impact op het resultaat

Het gebruik van meetresultaten van de hygiënische ventilatiedebieten kan leiden tot een gunstiger resultaat:

  • de m-factor kan verlaagd worden als de gemeten debieten blijk geven van een goede instelling van de mechanische debieten
  • de balans (bij systeem D) moet ingerekend worden aan de hand van de gemeten debieten, als er geen continue meting is

Ontbreken van metingen

Als er geen ventilatieprestatieverslag (VPV) werd opgemaakt, moet u het volgende rapporteren.

Ingave in de EPB-software

schermafbeelding waar men aanduidt of alle ingevoerde debieten gemeten zijn In het tabblad ‘Hygiënische ventilatie’ duidt u aan of alle ingevoerde debieten al dan niet gemeten zijn.

 

Andere pagina's over mechanische ventielen

Geldig voor:

  • aanvragen vanaf 01/01/16 én
  • aangiftes vanaf 01/07/17
Published on: 
10-10-2019