Verplicht rapporteren van gemeten debieten en doorstroomopeningen

Gemeten debieten moet u rapporteren

Als de debieten gemeten zijn (dit is dus altijd het geval bij de aanwezigheid van een VPV) moeten die debieten gerapporteerd worden.

In dat geval is het rapporteren via de som van de geëiste debieten niet toegestaan voor het invoeren van de (on)balanssituatie van het ventilatiesysteem D. Het gebruik van de meetresultaten is verplicht (Bijlage V § B.2 Eq 159). 

Aandachtspunten bij het rapporteren van doorstroomopeningen

Een VPV bevat geen oordeel over het wel of niet voldoen aan de EPB-eisen van de energieprestatieregelgeving. Een VPV is een weergave van de feitelijke toestand op het ogenblik van de meting. In die zin kan er in de EPB-aangifte afgeweken worden van het meetrapport als blijkt dat de as-builtsituatie van de doorstroomopeningen gewijzigd is ten opzichte van de datum van het VPV. 

Bijvoorbeeld: in de meetsituatie zijn geen binnendeuren aanwezig, maar op het ogenblik van de EPB-aangifte zijn er wel binnendeuren geplaatst met een spleet onder de deur. In dat geval rapporteert de EPB-verslaggever de as-built-situatie op het moment van het indienen van de EPB-aangifte, en dus afwijkend van het VPV. Hij rapporteert op basis van de opgemeten spleten onder de geplaatste deuren.

Spleten onder deuren 

De debieten van spleten onder een deur zijn geen gemeten debieten. De debieten van spleten onder de deur berekent de verslaggever via de EPB-software, aan de hand van de as-built-afmetingen die hij overneemt uit het VPV of ter plaatse vaststelt en opmeet.

Grote doorstroomopeningen 

Grote doorstroomopeningen, naar bijvoorbeeld een open keuken of een hall moet u met reële waarden rapporteren en niet met een ‘standaardopening’ met een vaste sectie, die een debiet levert dat groter is dan het geëiste doorstroomdebiet.

Doorstroomopeningen met een identiek debiet of identieke afmetingen 

Alhoewel het in theorie mogelijk is dat elke spleet onder een deur eenzelfde afmeting heeft, stelt het VEKA bij controles in de praktijk vast dat de afmetingen van de doorstroomopeningen onderling meestal verschillen (smallere deuren, minder hoge spleet onder een deur wegens tussendorpel of andere vloerafwerking). 

Spie onder de deur, uitgedrukt in mm

Aan de hand van een foto van een spie met een maatverdeling in mm kan een duidelijk bewijs worden aangeleverd.

 

 

 

Let op: EPB-verslaggevers vergeten soms de ‘standaard’ ingevoerde ontwerpdebieten van de voorafberekening aan te passen. Schenk hier de nodige aandacht aan.  

Doorstroomopeningen als rooster

Doorstroomopeningen die een spleet onder de deur zijn, of een grote opening tussen twee ruimten mag u niet als een rooster rapporteren. Doorstroomroosters zijn eenduidig bepaald door een merk en type, een specifiek debiet gemeten volgens de juiste norm en ze beschikken over een technische fiche.  

Geldig voor:

  • aanvragen vanaf 01/01/16 én
  • aangiftes vanaf 01/07/17