Veelgemaakte fouten

Specifiek: fouten en aandachtspunten bij het rapporteren van ventilatiesystemen

Uit een steekproef op 110 EPB-aangiften, om na te gaan of de EPB-verslaggever de kwaliteit van ventilatiesystemen correct rapporteert in de EPB-aangifte, kwam het VEKA op een aantal kleine en grote fouten uit. Ze merkte ook aandachtspunten op, voor de ventilatieverslaggever.

Vermijd fouten, want ze kunnen leiden tot boetes voor de EPB-verslaggever.

Veelgemaakte fouten bij het ventilatieprestatieverslag (VPV)
Veelgemaakte fouten bij het gebruik van meetresultaten in de EPB-aangifte
Aandachtspunten voor de ventilatieverslaggever


Algemeen: een overzicht van alle veel gemaakte fouten

 

Vastgestelde fout

Zichtbare fouten  *

Hygiënische ventilatie

As-built is geen toevoer of afvoer aanwezig; in de aangifte is de toevoer of afvoer echter wél gerapporteerd.

x

As-built is geen doorstroomopening (DO) aanwezig of DO < 5 mm; in de aangifte zijn DO’s gerapporteerd.

x

Bij een regelbare toevoeropening (RTO) die niet voldoet aan de RTO-eisen moet het debiet gerapporteerd worden als 0 m³/h.

 

Het debiet van de RTO of RAO is fout gerapporteerd.

 

De lengte van de RTO is fout gerapporteerd.

x

Er ontbreekt een ruimte (met ventilatie-eis) in de aangifte.

x

Het ‘type’ ruimte uit de aangifte komt niet overeen met de as-builtsituatie.

x

De oppervlakte van de ruimte is fout gerapporteerd.

 

Ventilatie-installatie

De m-factor is onterecht verlaagd: er is bv. geen meting of er is een menging  van roosters met verschillende P-klasse.

 

De gerapporteerde m-factor is fout.

 

De freduc voor vraagsturing is onterecht verlaagd in de aangifte.

 

De gerapporteerde freduc is fout.

 

Het rendement van het warmteterugwinapparaat is fout gerapporteerd.

 

De balans van het warmteterugwinapparaat is fout gerapporteerd.

 

Er is foutief aangegeven of het ventilatietoestel wel of niet over continue meting beschikt.

 

Er worden meetresultaten gebruikt in de aangifte, terwijl er geen bewijsstuk aanwezig is dat een meting werd uitgevoerd.

 

Verwarming

Het ‘type opwekker’ is fout (ketel, warmtepomp, elektrische verwarming…).

x

Het merk of type van de ketel is fout gerapporteerd.

x

Het rendement van de ketel is fout gerapporteerd.

 

De COP en/of het elektrisch vermogen van de warmtepomp is fout gerapporteerd.

 

De elektrische weerstand van de warmtepomp werd niet meegerekend.

 

De pomp naar de verdamper ontbreekt bij de rapportering van de warmtepomp.

 

In de aangifte is niet aangegeven dat de opwekker en leidingen buiten het beschermd volume liggen.

x

Het afgiftesysteem (oppervlakteverwarming of andere) is fout gerapporteerd.

x

De ontwerpvertrek- of -retourtemperatuur is fout gerapporteerd.

 

Het type van de regeling is fout gerapporteerd.

x

In de aangifte is foutief aangegeven of er wel of geen buitenvoeler aanwezig is.

 

In de aangifte is een buffervat te veel of te weinig gerapporteerd.

 

Warm tapwater

In de aangifte zijn tappunten te veel of te weinig opgegeven.

x

Het ‘type opwekking’ is fout gerapporteerd (ketel, warmtepomp of bv. keuken elektrisch).

x

In de aangifte is een opslagvat te veel of te weinig gerapporteerd.

x

De leidinglengte naar een tappunt is fout gerapporteerd.

 

De elektrische weerstand van de warmtepomp werd niet ingerekend.

 

Hulpenergie

Er is geen elektronica gerapporteerd bij de ketel.

x

Er is geen ingebouwde ventilator gerapporteerd bij de ketel.

 

Er is een circulatiepomp te veel ingerekend.

 

Er ontbreekt een extra pomp (bv. naar een buffervat).

 

De hulpenergie van de ventilator ontbreekt.

 

Het hulpenergieverbruik van de ventilator is fout gerapporteerd.

 

* Onder ‘zichtbare fouten’ verstaan we afwijkingen op de as-builtsituatie die zichtbaar zijn ter plaatse.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
12-01-2021