Call groene stroom

U kan vanaf 17 mei 2021 tot en met 3 juni 2021 steun aanvragen via de projectoproep groene stroom.
Deze oproep geldt voor

 • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW;

 • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW

Voor deze installaties wordt het huidige systeem van groenestroomcertificaten vervangen door investeringssteun.
Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen of kunnen komen voor het certificatensysteem. Deze investeringssteun mag niet gecombineerd worden met andere investeringssteun.

Naar het ministerieel besluit.
Naar het besluit van de Vlaamse Regering.

Veelgestelde vragen:

Hoe regelmatig wordt er een call georganiseerd?
Is er een wedstrijdsysteem voor het toekennen van steun?
Volgens welke procedure en voorwaarden verloopt de call?
Zijn er overgangsmaatregelen voorzien?

Hoe regelmatig wordt er een call georganiseerd?

We plannen minstens halfjaarlijks een nieuwe editie van de call groene stroom. 
De doelgroep is verdeeld in twee projectgroepen:

 • drijvende PV-systemen, PV-systemen op 'marginale' gronden en kleine en middelgrote windturbines vormen samen projectgroep 2;
 • alle overige PV-systemen vormen projectgroep 1.

Installaties die tot groep 1 behoren, komen bij elke editie aan bod en dit minstens twee keer per jaar. Minstens één keer per jaar komt ook groep 2 aan bod.
Bij elke editie wordt duidelijk aangekondigd welke projecten in aanmerking komen. 

  

 type investeringen 

 aantal oproepen per jaar 

 groep 1 

 overige PV-systemen  

 minimum 2  

 groep 2 

 kleine en middelgrote windturbines 

 minimum 1  

 PV-systemen op 'marginale' gronden 

 drijvende PV -systemen 

Terug naar de vragen

Is er een wedstrijdsysteem voor het toekennen van steun?

Ja, het callsysteem voorziet eenmalige investeringssteun voor de best presterende projecten.
Na het afsluiten van een editie worden de projectaanvragen die aan de voorwaarden voldoen, binnen hun groep, volgens hun score gerangschikt. 
De score is de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van de installatie. De laagste score wordt het best gerangschikt.
Het beschikbare groepsbudget wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten (zij die het meeste groene stroom produceren per gevraagde euro steun) tot het budget op is. 
Het project dat onderaan de rangschikking staat, komt sowieso niet in aanmerking voor steun.

Terug naar de vragen

Volgens welke procedure en voorwaarden verloopt de call?

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 legt de contouren en bepalingen van de call groene stroom vast. Een ministerieel besluit, dat momenteel in voorbereiding is, zal onder meer de eerste call openen en de nodige details van de berekeningsmethodes vastleggen.  
In een notendop:

 • De call werkt volgens het principe ‘de toegekende steun = de aangevraagde steun’.  De toegekende steun kan echter nooit meer bedragen dan 100% van de in aanmerking komende kosten.  
 • Een ministerieel besluit geeft (onder meer) aan wanneer een call opent en sluit. 

 • Aanvragen kunnen enkel ingediend worden tijdens de duur van een call.   

 • Binnen twee maanden na het sluiten van een call ontvangt de aanvrager de beslissing over de toekenning van de steun.   

 • Binnen de 30 dagen na ontvangst van deze beslissing stelt de aanvrager voor het geselecteerde project een bankwaarborg voor 7,5% van het toegekende steunbedrag, met een minimum van 2000 euro.  

 • De aanvrager realiseert het project en neemt de installatie in dienst uiterlijk 18 maanden (voor zonne-energie) of uiterlijk 24 maanden (voor windenergie) na de datum van de beslissing.  

 • Laattijdige realisaties verliezen het recht op steun gedeeltelijk als ze in het daaropvolgende jaar de installatie in dienst nemen of volledig als ook dat niet is gebeurd.   

 • Na het tijdig indienen van een bewijs van de ontvankelijke aanmelding van de operationele installatie, kan de aanvrager de uitbetaling van de toegekende steun aanvragen.   

 • De toegekende steun en de bankwaarborg kunnen enkel uitbetaald en vrijgegeven worden als alle bepalingen nageleefd werden.  

 In het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 kunt u de algemene voorwaarden in detail nalezen. Binnenkort vindt u hier verdere details en uitleg over alle voorwaarden.

Terug naar de vragen

Zijn er overgangsmaatregelen voorzien?

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot het invoeren van dit nieuwe steunprogramma treedt in werking op 17 mei 2021, de dag dat de eerste call opent. 

Voor de nieuwe zonnepanelen vervangt de call het systeem van groenestroomcertificaten. 

Installaties op basis van zonne-energie die behoren tot de representatieve projectcategorieën 2a t.e.m. 3b van het certificatensysteem (een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 750 kW) kunnen in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten als de startdatum voor 17 juli 2021 dateert (2 maanden na de opening van de call). Vanaf 17 juli 2021 vervallen deze projectcategorieën en kan er geen startdatum meer aangevraagd worden. Deze installaties komen vanaf de eerste call in aanmerking voor de nieuwe steunregeling, als voor deze installaties geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend. De investeringssteun binnen deze call mag nooit gecumuleerd worden met groenestroomcertificaten of andere investeringssteun.   

Installaties op basis van zonne-energie die behoren tot de projectspecifieke  categorie 0/1 (AC-vermogen groter dan 750 kW tot en met 2 MW) of categorie 6 (met een directe lijn die de eigen site overschrijdt en een vermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW)  die voor 17 mei 2021 al een principeaanvraag of definitieve aanvraag hebben ingediend kunnen enkel deelnemen aan de call als ze eerst uitdrukkelijk afstand doen van hun recht op groenestroomcertificaten op grond van een verkregen bandingfactor, of als eerst de principeaanvraag of definitieve aanvraag voor projectspecifieke steun wordt ingetrokken.   Als de principeaanvraag of definitieve aanvraag voor projectspecifieke steun ingediend is vanaf 17 mei 2021 vallen de installaties onder de nieuwe steunregeling.

Terug naar de vragen

De call toegelicht

Presentaties infosessies:

 

Nuttig voor uw dossier steunaanvraag