COP 26

Glasgow Climate Chance Conference

 

Met oog op de VN-klimaattop in Glasgow en in het licht van het Europese Fit for 55 pakket, werd een Klimaatministerraad gehouden om het Vlaams klimaatbeleid verder aan te scherpen.

De Vlaamse Regering neemt extra maatregelen bovenop het reeds bestaande Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP) om de klimaatopwarming tegen te gaan. 

Voor de gebouwensector werden verschillende bijkomende maatregelen principieel goedgekeurd die de noodzakelijk renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een grote boost zullen geven.  

Zo komt er, naar analogie met de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, ook een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 2023. Nieuwe eigenaars van woongebouwen zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na verkoop de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D.  Het EPC toont in hoeverre uw woning energiezuinig is en gaat van label A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Om een grondige renovatie voor zoveel mogelijk gezinnen mogelijk te maken, biedt de Vlaamse overheid heel wat interessante financieringsmogelijkheden aan. Het toepassingsgebied van de energielening en het renteloos renovatiekrediet voor nieuwe eigenaars wordt uitgebreid en versterkt. 

Vanaf 2025 moet elke woning volgens de woningkwaliteitsnormering een EPC-label hebben. Voor appartementen en woningen in gesloten bebouwing geldt vanaf 2025 meteen de EPC-labelnorm E. Appartementen en woningen in gesloten bebouwing met een label F komen bijgevolg vanaf 2025 in aanmerking voor een ongeschikt verklaring. Voor woningen in halfopen en open bebouwing geldt vanaf 2025 label F. In 2030 en 2040 gaan we telkens een trap omhoog met de EPC-labelnorm.  Voor appartementen en woningen in gesloten bebouwing evolueren we naar maximaal label D in 2030 en label C in 2040. Voor de woningen in open en halfopen bebouwing gaan we van maximaal label E in 2030 naar label D in 2040.

Daarnaast worden bijkomende maatregelen genomen om de shift naar duurzaam verwarmen in te zetten. Om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen, schrapt de Vlaamse Regering de forfaitaire aansluitkost voor aardgas (250 euro) die netbeheerders mogen aanrekenen bij nieuwbouwwoningen. Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2022 kunnen zij dus de volledige aansluitkost aanrekenen, wat wordt geschat op zo’n 1200 à 1400 euro. Hierdoor wordt niet alleen een indirecte subsidie van ongeveer 34 miljoen euro per jaar voor schadelijke fossiele brandstoffen geschrapt, ook betaalt men vanaf nu de reële prijs voor de installatie van een aardgasketel,  waardoor de installatie van duurzame technologieën (lees: warmtepompen en thermische energie gedistribueerd via warmtenetten) laagdrempeliger wordt. Om deze trend te versterken, worden de premies voor hybride warmtepompen en lucht-water warmtepompen in bestaande woningen verhoogd (voor een hybride warmtepomp van 800 euro naar 1500 euro en voor een lucht/water warmtepomp van 1500 euro naar 2250 euro).

Ook eigenaars van nieuwbouw worden vanaf 1 januari 2023 verplicht om een hybride warmtepomp te plaatsen. Een hybride warmtepomp is een duurzamer alternatief voor gascondensatieketels die momenteel nog in ca. 80% van de gevallen  worden geïnstalleerd. Hybride warmtepompen zijn overigens ook goedkoper dan all-electric warmtepompen. Na het verbod op stookolieketels vanaf 2021 in nieuwbouw, zal dus vanaf 2026 ook geen aansluiting op het aardgasnet meer mogen bij nieuwbouw.

Tenslotte wordt bij ondernemingen en niet-residentiële afnemers aangesloten op lage- en middendruk, naar analogie met de huidige energieheffing op alle afnamepunten van elektriciteit, een gedifferentieerde aardgasheffing ingevoerd. De inkomsten uit deze heffing zullen worden gebruikt voor een taks shift van elektriciteit naar aardgas en om investeringen in energiebesparing bij ondernemingen te stimuleren.

Daarnaast werden ook maatregelen genomen voor de transportsector, de landbouwsector, de afvalsector en de industrie.