De geldigheid van een EPC

Wat u moet weten

Een EPC residentieel en een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden is tien jaar geldig. Het EPC vervalt als een aangepast EPC voor het verstrijken van de geldigheidstermijn wordt opgemaakt.

Uitzondering

Vanaf 2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 2019.
Dit is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden.

De meest gestelde vragen hierover worden verderop behandeld.

Nieuw EPC nodig of niet?

Er moet geen nieuw EPC opgemaakt worden

 • als een eenheid (opnieuw) wordt overgedragen of verhuurd binnen de geldigheidsduur van een EPC, ook niet als er sinds het indienen van het EPC aanpassingswerken aan de eenheid zijn uitgevoerd (hoewel dat soms wel aan te raden is);
 • als binnen de geldigheidsduur van het EPC de functie van de niet-residentiële eenheid veranderd is naar een andere niet-residentiële functie (vb. van horeca of kantoor naar handel). 

Er moet wel een nieuw EPC opgemaakt worden

 • als een eenheid (opnieuw) overgedragen of verhuurd wordt en het EPC niet langer geldig is, zelfs al werd de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) ondertekend toen het EPC nog geldig was;
 • als een eenheid (opnieuw) overgedragen of verhuurd wordt binnen de geldigheidsduur van het EPC en deze eenheid van bestemming veranderd is (van wonen naar niet-residentieel of omgekeerd). Er moet dan een nieuw EPC opgemaakt worden voor de nieuwe bestemming. Voor de beoordeling van de bestemming wordt altijd uitgegaan van de feitelijke situatie.

Voorbeelden

Een EPC residentieel werd opgemaakt voor een woning. De woning wordt nadien gebruikt als restaurant. Het energieprestatiecertificaat dat werd opgemaakt voor de woning kan niet gebruikt worden bij het te koop of te huur stellen van het restaurant. De feitelijke bestemming is immers veranderd van residentieel naar niet-residentieel.

Een EPC klein niet-residentieel werd opgemaakt voor een kantoor. Het kantoorgebouwtje wordt nadien gebruikt als winkel. Het energieprestatiecertificaat dat werd opgemaakt voor het kantoor kan gebruikt worden bij het te koop of te huur stellen van de winkel. De feitelijke bestemming is immers nog steeds niet-residentieel.

Ik verkoop zonder enige vorm van publicatie

Vanaf 1 april 2022 is ook een EPC verplicht bij verkoop waarbij geen enkele vorm van publicatie werd gebruikt.

Te koop stellen in 2021 en verkopen in 2022

Wie zijn woning te koop stelt in 2021 met gegevens uit een EPC ouder dan 2019, zal de advertentie op 01/01/2022 moeten wijzigen met de gegevens uit het nieuwe EPC. Laat dus tijdig het nieuwe EPC opmaken. 

Als de onderhandse verkoopovereenkomst (het compromis) nog in 2021 ondertekend wordt, zal er tegen het moment van de ondertekening van de notariële akte in 2022 een nieuw EPC moeten opgemaakt worden. Vraag dus tijdig uw EPC aan. Het nieuwe EPC wordt aan de nieuwe eigenaar(s) overgedragen.

Te koop stellen in 2022

Wie zijn woning te koop stelt in 2022, moet vanaf het te koop stellen beschikken over een EPC dat is opgemaakt vanaf 2019. 

Ik heb een EPC bij (nieuw)bouw. Heb ik een nieuw EPC nodig in 2022?

Als er op het moment van de ondertekening van de notariële akte een geldig EPC bij (nieuw)bouw aanwezig is, moet er geen nieuw EPC opgesteld worden. Het EPC bij bouw wordt aan de nieuwe eigenaar(s) overgedragen. 

Wanneer een nieuwbouwwoning of niet residentiële eenheid verkocht of verhuurd wordt vooraleer de EPB-aangifte (en dus ook het EPC bij bouw) is opgemaakt, moet de verkoper/verhuurder binnen de 12 maanden na ingebruikname van het gebouw, het EPC bij bouw alsnog bezorgen aan de koper of huurder.

Wat is een EPC bij bouw?

Voor (nieuw)bouwprojecten die onder de EPB-regelgeving vallen en waarvoor een E-peil eis geldt, wordt een energieprestatiecertificaat (EPC bij bouw) opgesteld door de EPB-verslaggever. Het EPC bij bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en is tien jaar geldig. 
 

Te huur stellen in 2022

Bij verhuur mogen EPC’s, die werden opgemaakt voor 2019 en nog geldig zijn op het moment van de ondertekening van de huurovereenkomst, nog gebruikt worden. Een kopie van het EPC wordt aan de huurder overgemaakt.

Mijn EPC gaat vervallen...

Mijn EPC vervalt tussen het te koop/te huur stellen en de ondertekening van de akte/huurovereenkomst. Heb ik een nieuw nodig?

 •  Ja. Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Er moet eveneens een geldig EPC aanwezig zijn bij de ondertekening van de akte of de nieuwe huurovereenkomst.

Er moet dus een geldig EPC zijn tijdens de volledige duur van het verkoopproces. Er zal dus zowel bij de ondertekening van het compromis, als bij de ondertekening van de authentieke akte een geldig EPC aanwezig moeten zijn. Indien er geen geldig EPC is op het moment van de ondertekening van de authentieke akte, moet de notaris dit melden bij het Vlaams Energieagentschap en riskeert de verkoper een geldboete.

Ook bij de ondertekening van het huurcontract moet er een geldig EPC aanwezig zijn.

Indien het EPC vervalt in de periode tussen de ondertekening van het contract en de ingang van de huur, dan moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

Ook als het EPC vervalt zonder dat een nieuwe huurovereenkomst wordt opgesteld (dezelfde huurder bewoont nog steeds het pand), moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

 • U moet dus een nieuw EPC laten opstellen als het EPC niet meer geldig is op het moment van de ondertekening van de akte of nieuwe huurovereenkomst.

Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er echter geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

Advertentie- en overdrachtsplicht

Bij het te koop of te huur stellen

 • Er zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.
 • Is er naast het EPC van de eenheid ook een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan bezorgt de eigenaar hiervan een kopie aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder.

Bij verkoop / overdracht

 • Het geldig EPC wordt aan de koper overgedragen bij de ondertekening van de notariële akte. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.
 • Is er ook een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt dit EPC eveneens overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bij verhuur

 • Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.
 • Is er ook een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt hiervan een kopie overgemaakt aan de huurder.
Ondertekening

Om geldig te zijn moet een EPC ondertekend zijn door de energiedeskundige.

Is een digitaal ondertekend EPC geldig?

 • Het is toegestaan dat de energiedeskundige het EPC digitaal ondertekent met zijn e-ID. Een ingescande handtekening voldoet echter niet.

Afdrukken

Moet het EPC volledig in kleur worden afgedrukt om geldig te zijn?

 •  Ja, het EPC moet in kleur ter beschikking gesteld worden aan de aanvrager van het EPC. Het is mogelijk om het EPC digitaal te bezorgen op voorwaarde dat de energiedeskundige het EPC digitaal ondertekend heeft met zijn e-ID. Als de eigenaar echter een afgedrukt exemplaar vraagt, moet de energiedeskundige het EPC alsnog afdrukken.
Published on: 
23-06-2022