Projecten met energieconsulenten

Het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt het kader waarin de minister bevoegd voor energie subsidies kan toekennen aan energieconsulentenprojecten (artikel 7.2.14 tot en met 7.2.20).

Energieconsulenten 2019-2021


Op 20 juli 2018 besliste de Vlaamse regering op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein om een budget van 1 miljoen euro vrij te maken voor projecten met energieconsulenten voor de doelgroep gezinnen in energiearmoede voor de periode 2019-2021.

Doelgroepgerichte  doelstellingen

De projecten dragen bij tot de realisatie van de doelstellingen van het Energiearmoedeprogramma:

 • Informeren over de energiepremies met bijzondere aandacht voor de specifieke premies en leningen voor de kwetsbare gezinnen.
 • Het maximaal en trajectmatig toepassen van de bestaande doelgroepgerichte maatregelen:
  •   de energiescans;
  •   de sociale isolatieprojecten voor de private huursector;
  •   de verhoogde premies voor beschermde afnemers;
  •   de Vlaamse renteloze energielening.
 • Informeren van de doelgroep over de langetermijndoelstelling 2050 van het Renovatiepact en de maatregelen en initiatieven die in kader werden uitgewerkt om iedere woning - ook die van kwetsbare gezinnen tegen 2050 even zuinig te maken als een nieuwbouw van 2015.

Bovendien zetten de energieconsulenten concrete acties op die de doelgroep rechtstreeks aanzetten en ondersteunen om te investeren in energiebesparing.

Contactpersonen:

Komosie

Joachim Ceulemans

Joachim.Ceulemans@komosie.be

REGent Hannes Merckx Hannes.Merckx@stad.gent
Samenlevingsopbouw

Leen Smets

Ann Van Der Wilt

Stefan Goemaere

Leen.smets@samenlevingsopbouw.be

Ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be

Stefan.goemaere@samenlevingsopbouw.be

SOM vzw Maarten Quintelier Maarten@somvzw.be
Vzw Effect Sander Deflo Sander.deflo@vzweffect.be

Energieconsulenten 2017-2019


Op 30 september 2016 besliste de Vlaamse regering op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein om 1,6 miljoen euro vrij te maken voor projecten van energieconsulenten in de periode 2017-2019

Het overzicht hieronder geeft per doelgroep de doelstelling en de momenteel lopende projecten weer:

DOELGROEP HUISHOUDENS
 • De realisatie van de doelstellingen van het Energierenovatieprogramma 2020: het wegwerken van alle energieverslindende woningen tegen 2020 door het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en condensatieketels veronderstelt goed gesensibiliseerde en geïnformeerde huishoudens. Bij de uitvoering van deze maatregelen wordt zoveel als mogelijk conformiteit met de langetermijndoelstelling 2050 nagestreefd.
 • Bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van het Energiearmoedeprogramma.
 • Informeren over de langetermijndoelstelling 2050 van het Renovatiepact en de maatregelen en initiatieven die in kader werden uitgewerkt om iedere woning tegen 2050 even zuinig te maken als een actuele nieuwbouw.
Gezinsbond

Pieter Ledeganck

Ivo Aerts

energieconsulent@gezinsbond.be
Komosie An Coninx

An.coninx@komosie.be

Bond Beter Leefmilieu Jurgen Naets jurgen.naets@bblv.be

 

DOELGROEP BOUWPROFESSIONALS
 • Het mee helpen realiseren van een breed maatschappelijk draagvlak voor de bouw van bijna-energieneutrale woningen als standaard voor nieuwbouwwoningen vanaf 2021.
 • Het mee helpen uitdragen van de doelstellingen en maatregelen/instrumenten van het Renovatiepact (langetermijndoelstelling, renovatieadvies, woningpas, …) om de renovatiegraad van het woningpark sterk te verhogen en de energieprestatie via grondige/gefaseerde renovatie te brengen op een niveau vergelijkbaar met de energieprestaties van een actuele nieuwbouw.
 • Het vergroten van de expertise van architecten en aannemers aangaande collectieve renovaties via kennisdeling, het verspreiden van goede actievoorbeelden en het uitwerken van richtlijnen over bouwtechnische en energetische aspecten die collectieve renovaties typeren.
 • De geleidelijke aanscherping van de EPB-eisen voor nieuwbouw (residentieel en niet-residentieel) noopt tot continue sensibilisering en ondersteuning van de doelgroep van bouwprofessionals. Bijzondere aandacht gaat naar luchtdicht bouwen, het vermijden van koudebruggen, correct ventileren en de kwaliteitsvolle installatie van hernieuwbare energie installaties.
NAV (architecten)   energieconsulent@nav.be
Bouwunie (aannemers)

Mieke Bonnarens

Luc Dedeyne

mieke.bonnarens@bouwunie.be

luc.dedeyne@bouwunie.be

Vlaamse Confederatie Bouw (aannemers)

Tim Van Helden

tim.vanhelden@vcb.be


Voor meer informatie over de energieconsulenten kan u terecht bij Roel Vermeiren, roel.vermeiren@vlaanderen.be