Aantal EPB-aangiften

De voorlopige EPB-aangifte

Eerst dient de verslaggever de EPB-aangifte voorlopig in. De voorlopige EPB-aangifte biedt enerzijds de mogelijkheid om eventuele fouten op te sporen voor de definitieve indiening. Anderzijds is het mogelijk om na te gaan of er nog extra maatregelen nodig zijn om het gebouw conform(er) te maken met de EPB-eisen. Er kan bijvoorbeeld tussen de datum van ingebruikname en de datum van definitieve indiening nog een luchtdichtheidsmeting worden uitgevoerd of een PV-installatie worden geplaatst.

De definitieve EPB-aangifte

Na goedkeuring door de aangifteplichtige, dient de verslaggever de aangifte definitief in. 

Let op: slechts 1 definitieve aangifte! De periode van 12 maanden na de ingebruikname of na beëindiging van de werken laat bij nieuwbouw toe om nog extra energiezuinige maatregelen uit te voeren (zonneboiler, zonnepanelen, ... maar ook een luchtdichtheidsmeting). Na het definitief indienen van de aangifte komen deze maatregelen niet meer in aanmerking voor de aangifte. Na vaststelling van fouten kan het VEKA de verslaggever verplichten om een correcte EPB-aangifte in te dienen. Extra energiebesparende voorzieningen kunnen enkel mee opgenomen worden in de definitieve EPB-aangifte als ze binnen de wettelijke termijn van 12 maanden vallen en als de definitieve aangifte nog niet is ingediend. E-peilverlagende maatregelen die uitgevoerd worden na die indiening, kunnen geen deel meer uitmaken van de aangifte.

Hoeveel EPB-aangiften opmaken per vergunning?

In principe wordt per EPB-eenheid (woning, appartement … ) 1 EPB-aangifte ingediend. De resultaten van elke EPB-eenheid worden afgetoetst met de geldende EPB-eisen.

Bij vergunning voor meerdere gebouwen?

Als er een stedenbouwkundige vergunning is verleend voor meerdere gebouwen samen, elk met een afzonderlijke ligging (bijvoorbeeld: 4 rijwoningen), dient de verslaggever voor elk gebouw afzonderlijk een EPB-aangifte in.

De verschillende EPB-aangiften hebben dan eenzelfde EPB-dossiernummer, maar andere subnummers en andere adresgegevens.

Bij vergunning voor meerdere types werkzaamheden?

Als er een stedenbouwkundige vergunning is verleend voor verschillende types werkzaamheden aan eenzelfde gebouw (bijvoorbeeld: een verbouwing en een uitbreiding van een woning), maakt de verslaggever per ‘aard van het werk’ een ‘gebouw’ aan. Per gebouw wordt een EPB-aangifte ingediend. Bijvoorbeeld: bij een uitbreiding (<800m³) en een verbouwing, zal de verslaggever 1 gebouw ‘renovatie’ aanmaken. Er wordt 1 EPB-aangifte voor de renovatie ingediend.

In de EPB-software Vlaanderen:

Per 'aard van het werk' maakt de verslaggever een deelproject aan en per deelproject wordt een EPB-aangifte ingediend. Bijvoorbeeld: bij een uitbreiding en verbouwing, zal de verslaggever 2 deelprojecten aanmaken en 2 EPB-aangiften indienen.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
15-01-2021