Privacy - erkenningsregeling

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is bevoegd voor de erkenning van de verslaggevers en voor het beheer van de energieprestatiedatabank. Om deze taken te kunnen uitvoeren, delen de opleidings- en vormingsinstellingen haar de volgende gegevens mee: 

  • identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht en rijksregisternummer;
  • opleidingsgegevens: opleidingsinstelling en -vestiging, datum getuigschrift, type opleiding;
  • vormingsgegevens: vormingsinstelling en -vestiging, begin- en einddatum van de jaarlijkse vorming, naam vorming.

Bij het bewaren en het gebruik van deze gegevens worden de bepalingen van 'de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' gerespecteerd.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021