Europees Klimaatbeleid

Het Vlaamse klimaatbeleid vindt plaats binnen een kader dat wordt vormgegeven door de Europese Unie. Vlaanderen wil zich dan ook proactief opstellen om zijn standpunten naar voor te brengen tijdens Europese onderhandelingen over energie- en klimaatdossiers.

Visienota Fit for 55

Op 14 juli 2021 publiceerde de Europese Commissie het pakket ‘Fit for 55’, een reeks wetgevende voorstellen die als bedoeling hebben om het Europese kader inzake energie- en klimaatbeleid aan te passen aan de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in de Europese Klimaatwet. De Europese Klimaatwet trad in werking in juli 2021 en stelt een nieuwe Europese netto emissiereductiedoelstelling voorop van 55% tegen 2030, in vergelijking met referentiejaar 1990, en legt de doelstelling vast om tegen 2050 klimaatneutraliteit te behalen op Europees niveau. Deze Europese Klimaatwet vormt de bijdrage van de Europese Unie aan het behalen van de doelstelling uit het Akkoord van Parijs, namelijk de globale temperatuurstijging te beperken tot ver onder de 2°C in vergelijking met pre-industriële niveaus, en een maximumstijging van 1,5°C na te streven.

Op 5 november 2021 nam de Vlaamse regering een algemeen standpunt in over deze reeks wetgevende voorstellen. Zo zorgt de Vlaamse regering ervoor dat ze met één stem spreekt en biedt ze de onderhandelaars op politiek en administratief niveau een houvast om binnen de verschillende deeldossiers coherente standpunten in te nemen die in lijn zijn met het regeerakkoord.

De volledige Visienota Fit for 55 kan hier geconsulteerd worden:

An English version of the Vision Paper of the Flemish government is also available:

Green Deal

Het Fit for 55-pakket past binnen het kader van de Europese Green Deal, een breed pakket aan klimaat- en milieumaatregelen waarmee de Europese Commissie van Europa het eerste klimaatneutrale continent wil maken. Ook voor de Europese Green Deal heeft de Vlaamse regering een overkopelend standpunt standpunt ingenomen. Deze visienota werd goedgekeurd op 21 februari 2021.

De volledige Visienota Green Deal kan hier geconsulteerd worden:

Published on: 
20-04-2022