Geef nieuwe projecten een kans

7 op 10 Vlamingen vindt dat we ons energiesysteem moeten uitbouwen op hernieuwbare bronnen. Ook de komst van grote windturbines in onze omgeving, vormt voor het overgrote deel van ons geen probleem. Gelukkig is maar een minderheid tegen, want met particuliere projecten alleen kunnen we de doelstellingen voor groene energie nooit halen. Grootschalige installaties (zoals windturbines en bio-energiecentrales) zijn echt nodig. En efficiënter dan kleine toepassingen.

Toch lopen de vergunningsaanvragen niet altijd vlot. Soms wordt buurtprotest aangetekend of worden toegekende vergunningen juridisch aangevochten. De mogelijkheid om beroep aan te tekenen is belangrijk, maar toch vragen een aantal misverstanden om opheldering.

Windenergie

Een windturbinevan 3 megawatt, wekt jaarlijks voor ongeveer 2000 gezinnen elektriciteit op. In het totaal wordt op dit moment ongeveer een kwart van de groene stroom in Vlaanderen geproduceerd door windturbines op land.

In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan een goede inplanting van de windturbines. De turbines worden zoveel mogelijk vlak bij andere infrastructuur zoals haven- en industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen geplaatst. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor omwonenden. En om ook de natuur zoveel mogelijk te ontzien, komen windturbines op veilige afstand van beschermde natuur- en vogelgebieden. Lees meer op de themapagina Windenergie.

Bio-energie

Van de totale groene-energieproductie in Vlaanderen neemt biomassa ongeveer 75% voor zijn rekening. Deze vorm van groene energie is dus de belangrijkste in onze regio. Biomassa wordt in industriële installaties verbrand, vergist en vergast om groene warmte en groene stroom op te wekken. Bio-energie wordt gemaakt uit onder andere groenafval, houtafval, dierlijk afval, mest, slib en biogas. Maar ook planten worden gekweekt als bio-energieteelt: snelgroeiende bomen, koolzaad, suikerriet en maïs.  Dit roept bij verschillende mensen vragen op. Vlaanderen legt de industrie normen op zodat enkel duurzame biomassa-projecten op steun kunnen rekenen.

Nuttige websites

Windenergie

Bio-energie

Draagvlak met participatie
Cover Windgids
Ook interessant

Europa en de lidstaten willen het aandeel groene energie sterk vergroten. België gaat voor 13% tegen 2020. Hoe vordert Vlaanderen? Volg mee op onze barometer.

Published on: 
17-06-2019