Ingrijpende wijziging

Een ingrijpende wijziging is een wijziging van een warmte-krachtinstallatie, waarvan de motor ouder is dan tien jaar en/of waarvan de turbine ouder is dan vijftien jaar, waarbij minstens de motor of turbine vervangen wordt door een nog niet gebruikte motor of turbine. Als een warmte-krachtinstallatie uit meerdere motoren of turbines bestaat, dan moeten alle motoren en turbines ouder zijn dan respectievelijk tien of vijftien jaar en moeten alle motoren en turbines vervangen worden door een nog niet gebruikte motor of turbine. (artikel 1.1.3 van het Energiedecreet).

Het VEKA bepaalt de ouderdom als volgt: de leeftijd van een motor of turbine begint te lopen vanaf het moment dat deze eenheid onderdeel uitmaakt van de warmte-krachtinstallatie.  Als er eerder een ingrijpende wijziging is uitgevoerd, start de ouderdom van de datum van de ingrijpende wijziging, voor alle motoren en/of turbines die op dat moment onderdeel uitmaken van de warmte-krachtinstallatie. Wanneer de motor of turbine vervangen wordt door een gelijkaardige motor of turbine, bijvoorbeeld in het kader van een onderhoudscontract of een defect, blijft de leeftijd van de eenheid verder lopen.

Praktisch

Aanvraag ingrijpende wijziging indienen

Komt de wijziging aan uw installatie in aanmerking voor een ingrijpende wijziging? Zo ja, dan kan u een aanvraag tot ingrijpende wijziging indienen via ExpertBase. Bij het opstarten van de actie ingrijpende wijziging, moet u aanduiden of het om een principeaanvraag of definitieve aanvraag gaat. Deze actie moet binnen de drie jaar na de voltooiing van de ingrijpende wijziging gebeuren. Meer details vindt u in pdf bestandActie Ingrijpende wijziging opstarten (1.16 MB).

Keuring

Voor installaties groter dan 200 kW bent u verplicht deze ingrijpende wijziging te laten bevestigen door een keurder. Als er naar aanleiding van de ingrijpende wijziging meer wijzigingen gebeuren aan de installatie dan enkel de vervanging van de motor(en)/turbine(s), moet de procedure gevolgd te worden zoals beschreven in het pdf bestandBesluit administrateur-generaal tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor productie-installaties moet voldoen (1.23 MB).

Vervanging of uitbouw van meettoestellen gecombineerd met ingrijpende wijziging

U moet de vervanging of uitbouw van meettoestellen documenteren aan de hand van foto's, waarop telkens de tellerstand en het serienummer duidelijk leesbaar zijn. Per vervangen of uitgebouwd meetinstrument moet u vier foto's overmaken:

  • foto van het oude meettoestel voor de vervanging;
  • foto van het oude meettoestel na de vervanging;
  • foto van het nieuw meettoestel voor de vervanging;
  • foto van het nieuw meettoestel na de vervanging.

Deze informatie voegt u in het online aanvraagformulier toe in tabblad Toelichting  bij de vrije bijlagen.

Aandachtspunt: Als er meettoestellen na de voltooiing van de ingrijpende wijziging vervangen werden, meldt u eerst de aanvraag ingrijpende wijziging (zoals deze in werking ging). Na het indienen van de actie, kan u vragen om de actie terug vrij te geven. Zodra de actie vrijgegeven is, kan u de vervanging melden (formulier aanpassen naar de huidige situatie van de installatie).

Aantonen ouderdom voor ingrijpende wijziging

De datum waarop de ingrijpende wijziging plaatsvindt, mag niet vroeger zijn dan 10 jaar na de indienstneming van de motor(en) of 15 jaar na de indienstneming van de turbine(s) in de warmte-krachtinstallatie. Daarom moeten alle motoren of turbines (ten minste) tot het bereiken van de ouderdom fysiek aanwezig blijven op de site.

Voorbereidende werken kunnen vóór het verstrijken van de periode starten, zolang de installatie en alle motoren of turbines die deel uitmaken van de installatie, hierbij nog fysiek aanwezig zijn op de site. De periode van voorbereidende werken worden als deel uitmakend van de levensduur van de installatie beschouwd (= de ouderdom van de installatie loopt door). Het vervolgens in dienst nemen van de nieuwe, nog niet gebruikte motor en/of turbine wordt dan beschouwd als het vervolledigen van de ingrijpende wijziging. Essentieel hierbij is dat de nieuwe motor en/of turbine in dienst is of wordt genomen na de datum waarop de installatie ingrijpend mag wijzigen. Dit betekent dat zolang deze periode niet voorbij is, er geen elektriciteit of warmte mag worden geproduceerd door de nieuwe motor(en), zelfs niet voor korte duur of proefdraaien.

Vaststellen van de ouderdom 

Productiegegevens: Als de (oude) motor en/of turbine ten minste draait tot de ouderdom van tien/vijftien jaar versteken is.

Keuringsverslag: Als de motor en/of turbine wordt stilgelegd voor de leeftijd van tien/vijftien jaar is bereikt, is een vaststelling van de aanwezigheid door de keurder noodzakelijk. De keurder moet in het verslag bevestigen dat de oude motor/turbine nog fysiek aanwezig is (serienummers oude motor moeten in het verslag opgenomen worden). Deze vaststelling kan uitgevoerd worden

  • bij de keuring van de ingrijpende wijziging (= indienstneming van de nieuwe motor/turbine, oude motor is fysiek nog aanwezig ).
  • voor de wegname van de oude motor en of turbine (= keurder komt ook langs voordat de oude motor wordt verwijderd ).

Wetgeving

Het begrip ingrijpende wijziging is bescheven in artikel 1.1.3, 68°/2 van het Energiedecreet en is als volgt gedefinieerd:

 Ingrijpende wijziging: wijziging van een warmte-krachtinstallatie, waarvan de motor ouder is dan tien jaar en/of waarvan de turbine ouder is dan vijftien jaar, en waarbij minstens de motor of de turbine vervangen wordt door een nog niet gebruikte motor of turbine. Indien een warmte-krachtinstallatie uit meerdere motoren of turbines bestaat, dan moeten alle motoren en turbines ouder zijn dan respectievelijk tien of vijftien jaar en moeten alle motoren en turbines vervangen worden door een nog niet gebruikte motor of turbine.

In detail

Impact ingrijpende wijziging op de minimumprijs

De minimumprijs is gegarandeerd gedurende de eerste tien jaar nadat een installatie in dienst is genomen. Als de steunperiode langer loopt dan de periode waarin de installatie recht heeft op minimumsteun, zal het VEA certificaten blijven toekennen. De minimumprijs op het warmte-krachtcertificaat zal dan 0 euro zijn. Dit betekent dat u deze certificaten niet meer zal kunnen verkopen aan de netbeheerder. U kan deze wel nog op de markt verkopen, de lijst van mogelijke kopers vindt u op de website van de VREG.

Het is dus belangrijk dat u de ingrijpende wijziging onmiddellijk meldt. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat er voor de gerealiseerde warmte-krachtbesparing warmte-krachtcertificaten aan de minimumprijs van 0 euro aangemaakt worden. Eens aangemaakt kan noch VEA noch VREG dit rechtzetten.

Als het VEA bij het melden van een ingrijpende wijziging vaststelt dat de minimumprijs zal wijzigen, is het mogelijk dat het dossier tijdelijk geblokkeerd wordt. U kan ook zelf vragen om uw dossier tijdelijk laten te blokkeren door een e-mail te sturen naar expertbase@vlaanderen.be. Zodra de dossierbehandeling van de ingrijpende wijziging rond is (= de actie heeft status beslist), zal de blokkering automatisch door het VEA uitgezet worden.

Impact ingrijpende wijziging op de steunperiode

Door uw installatie ingrijpend te wijzigingen, zal de steunperiode (en de periode waarin u recht heeft op de minimumprijs) opnieuw starten.

Afhankelijk van de startdatum, valt uw project in het steunsysteem met of zonder bandingfactor.

Voor warmte-krachtinstallaties die ingrijpend wijzigingen met een startdatum na 1 januari 2013, zal de steunperiode 10 jaar zijn. Voor de berekening van de warmte-krachtcertificaten zal er een bandingfactor toepast worden.

Voor warmte-krachtinstallaties die ingrijpend wijzigden met een startdatum voor 1 januari 2013, wordt de steunperiode bepaald door de degressiviteit. Voor de berekening van de warmte-krachtcertificaten zal er geen bandingfactor toepast worden.

Published on: 
26-04-2019