Warmtenetten en -meters

Een warmtenet* is een netwerk van geïsoleerde, vaak ondergrondse, leidingen dat warmte van een plaats naar een andere brengt. Onder de vorm van warm water of stoom gaat de warmte van bijvoorbeeld een bedrijf naar een woonwijk, kantoren, een zwembad of andere bedrijven. Warmtenetten zorgen ervoor dat er minder warmte verspild wordt. Daarom zijn ze belangrijk voor de energievoorziening van de toekomst. Het VEKA verwacht de komende jaren een groeiende interesse en uitrol van warmtenetten.

In nieuwbouw wordt vanaf 2021 de aanleg van aardgas beperkt bij grote verkavelingen, grote groepswoningbouwprojecten en grote appartementsgebouwen. Een aardgasleiding kan in die gevallen enkel nog gelegd worden tot aan een collectieve stookplaats, dus individuele aardgasaansluitingen kunnen niet meer. Het VEKA verwacht dat er in deze grootschalige projecten vooral zal gekozen worden voor individuele warmtepompen en warmtenetten.

Ook voor bestaande bouw groeit in Vlaanderen het aantal warmtenetten. Onder andere door de calls groene warmte, restwarmte en warmtenetten die het VEKA organiseert en door lokale besturen die nadenken over de verduurzaming van warmte op hun grondgebied.

Warmtenetten laten toe een groot aantal woningen aan te sluiten op bijvoorbeeld een grootschalige warmtepomp of bio-warmtekrachtkoppeling. Vandaag transporteren ze nog vooral restwarmte. Restwarmte komt vrij bij elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsovens, industriële processen, koelinstallaties,... 
Op heel wat plaatsen blijft er restwarmte over. Beter dan die warmte verloren te laten gaan, kan de buurt er zinvol gebruik van maken.


Gebouwen met centrale warmteproductie of aangesloten op een warmtenet moeten met warmtemeters uitgerust zijn.

* Om de leesbaarheid te verbeteren, spreken we hier enkel over warmte terwijl we telkens alle ‘thermische energie’ bedoelen: warmte die via een warmtenet en koude die via een koudenet getransporteerd wordt. 

Warmtenetbeheerders en warmteleveranciers verzekeren de warmtelevering aan hun klanten. Daar komen heel wat taken en verantwoordelijkheden bij kijken.

Warmtemeters zijn verplicht bij centrale stookplaatsen. Meer informatie op de website van de VREG.

Nuttige websites
Published on: 
24-02-2021