Wetgeving

In de Europese richtlijnen (richtlijn 2004/8/EG en 2009/28/EG) werden bindende doelstellingen vastgelegd die vertaald werden in de Vlaamse regelgeving nl. in het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010.
Nadere regels zijn opgenomen in de ministeriële besluiten en omzendbrieven.

Biomassa
Call voor groene warmte, restwarmte en biomethaan

Het Energiebesluit: Titel VII

 • Nuttige groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling:  Hoofdstuk IV
 • Biomethaan: Hoofdstuk VI

Het Ministerieel besluit van de call van 20 september tot en met 19 oktober 2021

Ministeriële besluiten van de afgeronde calls:

Call 2022-1: pdf bestandMinisterieel besluit van 20 april 2022 over de organisatie van de eerste call groene warmte voor het jaar 2022.pdf (524 kB)

Call 2021-2:  Ministerieel besluit van 30 augustus 2021 over de organisatie van de tweede call voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling   

Call 2021-1: Ministerieel besluit van 27 januari 2021 over de organisatie van de eerste call voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling

Call 2020-2: Ministerieel besluit van 2 oktober 2020 over de organisatie van de tweede call voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling

Call 2020-1: Ministerieel besluit van 31 januari 2020 over de organisatie van de eerste call voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling

Call 2019-1: Ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan 

Call 2018-1: Ministerieel besluit van 9 februari 2018 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmte-installaties voor de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de diepe ondergrond, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie van biomethaan

Call 2017-1: Ministerieel besluit van 13 januari 2017 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties voor de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de diepe ondergrond, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie van biomethaan 

Call 2015-1: Ministerieel besluit van 18 september 2015 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties voor de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de diepe ondergrond,  installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie van biomethaan

Call 2014-2: Ministerieel besluit van 2 december 2014 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie en injectie van biomethaan

Call 2014-1: Ministerieel besluit van 21 mei 2014 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie en injectie van biomethaan 

Call 2013-1: Ministerieel besluit van 22 november 2013 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie en injectie van biomethaan 

Warmtenetten en koudenetten

Het Energiedecreet:

 • Titel II. Doelstellingen Vlaams Energiebeleid, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel III. Hoofdstuk 1.
  • Afdeling II. Missie, taken en bevoegdheden van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
  • Afdeling III. Bestuur en werking van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
  • Afdeling V/1. Rechtspositieregeling van de personeelsleden van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel IV/1. De organisatie en de uitbating van warmte- en koudenetten in het Vlaamse Gewest;
 • Titel V. Het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel VI. Hoofdstuk II. Sociale energiemaatregelen voor huishoudelijke afnemers van thermische energie;
 • Titel VII. Hoofdstuk V. Openbaredienstverplichtingen, uitgebreid naar warmte- en koudenetbeheerders;
 • Titel XII. Hoofdstuk II. Verstrekking van gegevens aan het Vlaams Energieagentschap, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel XIII. Toezicht en sancties door VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten.

Het Energiebesluit:

 • Titel III/1. De organisatie van de werking van warmte- en koudenetten en warmtemetingen in het Vlaamse Gewest;
 • Titel IV.
  • Afdeling I/1. Procedure voor de afsluiting van de toevoer van thermische energie voor regularisatie.
  • Afdeling II. Berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel, uitgebreid naar warmte- en koudenetten en warmte- of koudenetbeheerders.
  • Afdeling III. Verwerking van persoonsgegevens, uitgebreid naar warmte- of koudenetbeheerders.
 • Titel V/1. Sociale energiemaatregelen voor warmte- of koudenetten.
 • Titel X. Energiebeleidsrapportering, uitgebreid naar warmte- of koudenetten.

Decreet tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie van 20 december 1996

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie van 16 september 1997

De subsidieregeling wordt geregeld door enerzijds een Besluit van de Vlaamse Regering, dat de contouren en bepalingen van de steunregeling vastlegt, en anderzijds door een ministerieel besluit dat voor elke call de nadere regels vastlegt. Beide vormen voor elke call het zogenaamd subsidiereglement waaraan u moet voldoen. De wetgeving van toepassing op de lopende call en op de afgesloten calls vindt u hieronder gerangschikt.

Calls 2022

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Call 1 , 2022

Het ministerieel besluit houdende de organisatie van calls voor het jaar 2022 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines. 

Call 2, 2022

Met het ministerieel besluit van 26 april 2022   wijzigt de mnister van energie het ministerieel besluit houdende de organisatie van calls voor het jaar 2022 voor call 2 van 2022. Beiden ministeriële besluiten moeten samen gelezen worden om het geheel van voorwaarden te hebben. 

Het ministerieel besluit van 26 april 2022 is op 7 juni 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf publicatie is het ministerieel besluit van kracht. 

Calls 2021

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Call 3, 2021

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een derde call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines 

Call 2, 2021

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines

Call 1, 2021

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines 

Zonne-energie
Published on: 
17-12-2019