In te dienen documenten bij een goedkeuringsaanvraag voor CDM-projectactiviteiten

Een verzoek tot goedkeuring van een CDM-projectactiviteit dient minstens de volgende documenten te bevatten:

  1. het projectontwerpdocument van de projectactiviteit, zoals publiek beschikbaar gemaakt via het secretariaat van het UNFCCC;
  2. een verklaring van de aanvrager dat de deelname aan de projectactiviteit in overeenstemming is met de desbetreffende richtsnoeren, uitvoeringsvoorwaarden en procedures overeenkomstig het UNFCCC, het Protocol van Kyoto en de toepasselijke Vlaamse regelgeving. Voor het opmaken van die verklaring wordt gebruikgemaakt van het  Formulier verklaring CDM-projectactiviteit (199 kB);
  3. de goedkeuringsbrief afgeleverd door de aangewezen nationale autoriteit van het gastland;
  4. het validatierapport van de projectactiviteit, zoals publiek beschikbaar gemaakt via het secretariaat van het UNFCCC of, als het rapport nog niet publiek beschikbaar is, een voorlopige versie ervan;
  5. een kopie van een geldig identificatiebewijs als de aanvrager een natuurlijk persoon is; het identificatienummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen, of, bij gebreke daaraan, een extract uit een handelsregister of een hieraan gelijkwaardig document als de aanvrager een rechtspersoon is;
  6. een schriftelijke verklaring van alle projectdeelnemers, waarin zij bevestigen dat de aanvrager aan de lijst van de projectdeelnemers uit het projectontwerpdocument zal worden toegevoegd als de aanvrager in het projectontwerpdocument niet als projectdeelnemer voorkomt.

Waterkrachtprojecten van meer dan 20 MW

In het geval een verzoek tot goedkeuring een waterkrachtproject betreft van meer dan 20 MW moet bijkomend een conformiteitsrapport worden ingediend. Het conformiteitsrapport moet gevalideerd worden door een aangewezen operationele entiteit (DOE) die vergund is voor die bepaalde sectorale toepassing.

Voor meer informatie met betrekking tot dit conformiteitsrapport wordt verwezen naar de richtsnoeren voor een gemeenschappelijk begrip van artikel 11b(6) van Richtlijn 2003/87/EG.

Overzicht in te dienen documenten bij een goedkeuringsaanvraag voor JI-projectactiviteiten