In te dienen documenten bij een goedkeuringsaanvraag voor JI 'track 1' projectactiviteiten

Een verzoek tot goedkeuring van een JI 'track 1' projectactiviteit dient minstens de volgende documenten te bevatten:

  1. de goedkeuringsbrief afgeleverd door het aanspreekpunt van het gastland;
  2. de documentatie die aan de basis ligt van de goedkeuring van de JI-projectactiviteit door het gastland, overeenkomstig de relevante nationale richtsnoeren van het gastland;
  3. een verklaring van de aanvrager dat de deelname aan de projectactiviteit in overeenstemming is met de desbetreffende richtsnoeren, uitvoeringsvoorwaarden en procedures overeenkomstig het UNFCCC, het Protocol van Kyoto en de toepasselijke Vlaamse regelgeving. Voor het opmaken van die verklaring wordt gebruikgemaakt van het Formulier verklaring first track JI-projectactiviteit Vlaams Gewest (92 kB)
  4. een kopie van een geldig identificatiebewijs als de aanvrager een natuurlijk persoon is; het identificatienummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen, of, bij gebreke daaraan, een extract uit een handelsregister of een hieraan gelijkwaardig document als de aanvrager een rechtspersoon is;
  5. een schriftelijke verklaring van alle projectdeelnemers, waarin zij ermee instemmen dat de aanvrager projectdeelnemer wordt, indien de aanvrager nog niet gemachtigd werd om deel te nemen aan de JI-projectactiviteit.

Waterkrachtprojecten van meer dan 20 MW

In het geval een verzoek tot goedkeuring een waterkrachtproject betreft van meer dan 20 MW moet bijkomend een conformiteitsrapport worden ingediend. Het conformiteitsrapport moet gevalideerd worden door een geaccrediteerde onafhankelijke entiteit (AIE) die vergund is voor die bepaalde sectorale toepassing.

Voor meer informatie met betrekking tot dit conformiteitsrapport wordt verwezen naar de richtsnoeren voor een gemeenschappelijk begrip van artikel 11b(6) van Richtlijn 2003/87/EG.

Overzicht in te dienen documenten bij een goedkeuringsaanvraag voor andere JI/CDM-projectactiviteiten