Meer budget voor call groene warmte, restwarmte en warmtenetten

  • 21 mei 2021

PERSBERICHT van VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME ZUHAL DEMIR

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir organiseert het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in het najaar van 2021 een nieuwe call groene warmte, restwarmte en warmtenetten. Via het relanceplan Vlaamse Veerkracht wordt extra budget ter beschikking gesteld voor toekomstgerichte warmteprojecten. Er wordt een budget van 20 miljoen euro voorzien en ook een aantal nieuwe spelregels om de kostenefficiëntie van de steunregeling en de garantie op uitvoering van de projecten te verhogen. In 2022 krijgt de call een budget van 25 miljoen euro ter beschikking. Dit beleidsinitiatief zal de energietransitie ten goede komen.

“Vlaanderen is ambitieus als het gaat over hernieuwbare energie. In het verleden werd er vooral ingezet op hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zon en wind. Maar ook warmte is cruciaal in de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving. Ik ben vastberaden te versnellen in de productie van groene warmte en het aanleggen van warmtenetten om restwarmte van de industrie te recupereren en nuttig te gebruiken. Door bijkomende middelen hiervoor te voorzien en uitdrukkelijk niet in de energiefactuur door te rekenen, wil ik de Vlaamse ondernemers blijven enthousiasmeren voor een toekomstgericht warmteproject. Deze vorm van energie kreeg in het verleden veel te weinig aandacht”, zegt Demir.

Om de energie-efficiëntie en de productie van groene energie verder te verhogen, gaf de Vlaamse Regering vandaag haar eerste principiële goedkeuring voor de hervorming van het steunsysteem. Over de beslissing wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State.

Toekomstgericht investeren, die reflex moet iedereen krijgen als het over energie gaat. En er is nog heel wat werk aan de winkel. Vandaag gaat meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen naar de productie van warmte en daarvoor wordt nog vooral fossiele brandstof gebruikt.

Dankzij het verhoogde budget zal Vlaanderen nog meer projecten kunnen steunen die restwarmte hergebruiken, groenewarmte-installaties en warmtenetten die hun duurzame warmte delen met de buurt. Zo worden de  investeerders meteen aangemoedigd om voor de meest energie-efficiënte concepten te kiezen. Zo wordt ook meer steun voorzien voor warmtenetten op lage temperatuur.  Hoe lager de temperatuur van de warmte in een warmtenet, hoe minder verliezen en hoe meer restwarmte kan gerecupereerd worden.

De call geeft steun aan de meest kostenefficiënte projecten met de grootste CO2-besparing. De steunaanvragen worden vanaf het najaar niet meer in categorieën verdeeld, maar zullen rechtstreeks met elkaar concurreren. Het steunsysteem wordt nog kostenefficiënter gemaakt door de 10% slechtst gerangschikte projecten uit te sluiten. Om de garantie op uitvoering te vergroten, zal elke investeerder ook een waarborg moeten geven.

Vanaf het najaar is er geen steun meer voorzien voor projecten die dienen voor nieuwbouw omdat sowieso de investering in een minimumaandeel hernieuwbare energie verplicht is. Zo wordt het beschikbare budget opengesteld voor bestaande gebouwen en de industrie waar de uitdagingen voor investeringen in duurzame warmtevoorzieningen nog zeer groot zijn.

Meer informatie over de  vorige calls groene warmte, restwarmte en warmtenetten op https://www.energiesparen.be/call-groene-warmte

Published on: 
21-05-2021