Een minimaal maatregelenpakket

Binnen de vijf jaar na het verwerven van het niet-residentiële gebouweenheid (dus binnen de 5 jaar na de aktedatum) moet het voldoen aan dit minimaal maatregelenpakket:

 • Als de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt op de datum van het verlijden van de authentieke akte, moet u dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K. 
  Tip: bekijk de dakisolatiepremie
 • Als enkel glas aanwezig is, moet u dat vervangen door beglazing met een maximale U-waarde van 1 W/m²K.
  Tip: bekijk de premie voor beglazing
 • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die deel uitmaken van een installatie die ouder is dan 15 jaar op de datum van het verlijden van de authentieke akte, moet u vervangen door een nieuwe warmteopwekker, tenzij u kunt aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien geldt dat u, in het geval er een aardgasnet beschikbaar is, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet mag vervangen door een nieuwe stookolieketel.
  Tip: bekijk de warmtepomppremie.  
 • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar op de datum van het verlijden van de authentieke akte en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen* of koelmiddelen met een GWP**-waarde van 2500 of hoger, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen.
  [* en **: zie regelgeving in rechter kolom.] 

Het minimaal maatregelenpakket helpt mee in het behalen van een goed energieprestatielabel (EPC). 

Waarom precies díe maatregelen?

De keuze voor een eis op de dakisolatie en de beglazing, is geïnspireerd op de dakisolatienorm en de dubbelglasnorm, die voor woningen gelden om een minimale woonkwaliteit te garanderen. Isolatiemaatregelen zijn de eerste prioriteit, omdat we daarmee de energievraag terugdringen. 

Als derde maatregel wordt ingezet op het verduurzamen van de verwarming: daarmee willen we in eerste instantie de efficiëntie van de installatie voor ruimteverwarming verbeteren. 

Met de vierde maatregel willen we ozonlaagafbrekende stoffen terugdringen, wat ook in Europese regelgeving wordt nagestreefd. We bouwen hiermee verder op het verbod om sinds 2004 koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen te gebruiken in nieuwe koelinstallaties en het verbod om sinds 2015 koelinstallaties te vullen met koelmiddelen op basis van deze stoffen. 

Enkel voor gebouweenheden in overdracht

Let op: de renovatieverplichting is enkel van toepassing op de onderdelen van de gebouweenheid die worden overgedragen en enkel voor die delen waar de eigenaar van de eenheid zeggenschap over heeft. Toegepast op het minimaal maatregelenpakket, betekent dat praktisch:

 • Enkel de dakdelen die toebehoren aan eenheden die overgedragen worden, moeten aan de minimale R-waarde voldoen. Gemeenschappelijke dakdelen vallen dus niet onder de verplichting, tenzij alle eenheden van het gebouw tegelijkertijd worden overgedragen.   
 • Enkel de beglazing van eenheden die overgedragen worden, moet voldoen aan de maximale U-waarde van 1 W/m²K. Is er nog enkel glas in eenheden van het gebouw waarvoor geen overdracht voorzien is? Dan valt dat glas niet onder de renovatieverplichting.
 • Enkel de opwekkers die de eenheden die overgedragen worden, van warmte voorzien, moeten voldoen aan de maatregel voor installaties voor ruimteverwarming. Collectieve installaties of individuele installaties die andere eenheden van warmte voorzien, vallen buiten het toepassingsgebied.
 • Enkel die koelinstallaties die uitsluitend de gebouweenheden in overdracht van koeling voorzien, moeten voldoen aan de maatregel voor koelinstallaties. Collectieve installaties of individuele installaties die andere eenheden van warmte voorzien, vallen buiten het toepassingsgebied.

Uitzondering voor erfgoed en monumenten

Niet-residentiële gebouwen die geklasseerd zijn als beschermd monument, deel uitmaken van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht, of voorkomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed worden vrijgesteld van de eis op dakisolatie en beglazing. Het is in die gevallen namelijk niet altijd mogelijk om aan deze eisen te voldoen.
Aan de eis op de vervanging van centrale opwekkers voor ruimteverwarming en koelinstallaties moeten deze gebouwen wél voldoen. 

Regelgeving

Energiebesluit: artikel 9.3.1§1.

 • ozonlaagafbrekende stoffen: zoals omschreven in titel II, hoofdstuk 1.1, artikel 1.1.2 van VLAREM.
 • ** Global Warming Potential, berekend volgens de methodiek in bijlagen I,II en IV van EU-verordening 517/2014.