Principeaanvraag voor certificaten

U kan bij het VEKA een voorlopige aanvraag (principeaanvraag) indienen voor een groenestroom- of warmte-krachtproductie-installatie (met uitzondering van zonnepanelen), die nog gebouwd of ingrijpend gewijzigd moet worden. Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 • De installatie is nog niet in gebruik genomen.
 • De installatie beschikt nog altijd over geldige vergunning (omgevingsvergunning, bouwvergunning of milieuvergunning).
 • Het project behoort tot een van de projectcategorieën van artikel 6.1/1.2 (groene stroom) of 6.2/1.4 (WKK) van het Energiebesluit.
 • Er werd voor dit project nog geen aanvraag voor toekenning van certificaten ingediend of de geldigheidstermijn van de vorige principebeslissing is voorbij.

Inhoud principebeslissing

Op basis van de meegedeelde gegevens in uw principeaanvraag wordt een principebeslissing genomen. In de principebeslissing  worden volgende punten vastgelegd:

Aandachtspunten:

 • Wijzigingen ten opzichte van de principeaanvraag kunnen tot gevolg hebben dat de startdatum en de principebeslissing niet geldig zijn voor het uitgevoerde project. Als bijvoorbeeld het vermogen wijzigt, waardoor uw project in een andere projectcategorie valt, dan heeft u geen recht op certificaten. 
 • Het project moet uitgevoerd worden zoals bepaald werd in de principebeslissing.

Praktisch

Welke informatie is er noodzakelijk voor een principe-aanvraag?

Volgende informatie moet u bezorgen bij een principe-aanvraag:

 • de eigenaar van de installatie
 • het adres van de installatie
 • de vereiste vergunning(en)
 • de gebruikte technologie
 • de aangewende (hernieuwbare) energiebronnen
 • de verwachte datum van indienstneming
 • het verwacht vermogen (in bepaalde gevallen per turbine)
 • de verwachte elektriciteitsproductie of productie van mechanische energie
 • (enkel voor warmte-krachtinstallaties) de verwachte hoeveelheid geproduceerde warmte en de warmtebenutting
 • (enkel voor warmte-krachtinstallaties) nieuwe installatie of ingrijpende wijziging

Hoe kan ik een principeaanvraag indienen?

De principeaanvraag voor een project met een representatieve projectcategorie moet u opstarten en indienen in de toepassing ExpertBase. Zodra de principeaanvraag de status In behandeling heeft, kan u de actie niet meer wijzigen.

Nieuw project waarvoor nog nooit een aanvraag ingediend is

Maak eerst een nieuw dossier aan. In het scherm aanmaken van een nieuwe actie duidt u de optie Voor deze aanvraag wenst u de toekenning van een startdatum en een principebeslissing  aan.

Warmte-krachtinstallatie die ingrijpend zal wijzigen

Duid in het scherm nieuwe actie aanmaken de optie de toekenning van een startdatum en een principebeslissing voor een bestaande installatie die ingrijpend gewijzigd zal worden aan.

Kan ik mijn principeaanvraag wijzigen?

Als de principeaanvraag de status Nieuw, Bezig met indienen of Aan te vullen heeft, kan u de gegevens nog wijzigen (=principebeslissing is nog niet genomen).

Zodra de principeaanvraag de status In behandeling heeft, kan u de actie niet meer wijzigen. Contacteer VEKA, als u gegevens wil aanvullen in een actie met de status In behandeling .

Als de principebeslissing genomen is, kan de principeaanvraag niet meer gewijzigd worden in ExpertBase.

Schematische weergave van de aanvraagprocedure voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten
Schematische weergave van de aanvraagprocedure voor groenestroom-of warmte-krachtcertificaten met of zonder garanties van oorsprong

Projecten die binnen een projectcategorie vallen kunnen groenestroom of warmte-krachtcertificaten ontvangen. Als uw project valt onder een projectspecifieke projectcategorie, dan zal de bandingfactor voor uw project afzonderlijk berekend moeten worden en zal u twee aanvragen moeten indienen. Concreet betekent dit dat u zowel een aanvraag voor de projectspecifieke bandingfactor moet indienen als een aanvraag voor de toekenning van de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten.

Als uw project niet behoort tot een representatieve projectcategorie, kan u mogelijks projectspecifieke steun aanvragen.
Nuttige websites

Wenst u groenestroomcertificaten aan te vragen voor uw zonnepanelen, dan moet u uw distributienetbeheerder (Eandis of Infrax) contacteren.

Published on: 
16-09-2019