Informatie voor de kredietgever

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Kredietgevers die interesse hebben om het renteloze renovatiekrediet aan te bieden, kunnen hier meer informatie vinden. 

Indien u inhoudelijke vragen heeft over het renteloze renovatiekrediet, verwijzen wij u graag door naar de websitepagina veelgestelde vragen.

wegwijzer icoontje
Hoe kan ik mijn instelling aansluiten?

U kan als kredietgever renteloze leningen verstrekken. Teneinde voor de kredietnemer zijn recht op een rentesubsidie te openen, dient u als kredietgever periodiek welbepaalde gegevens aan het VEKA te bezorgen. Om dit binnen een veilige omgeving te kunnen bewerkstelligen, werd een applicatie ontwikkeld. Om toegang te verkrijgen hiertoe, moeten u door het VEKA rechten worden toegekend. Alleen personen met het juiste recht kunnen inloggen om gegevens over te maken in naam van hun organisatie. 

Deze rechten kunnen enkel worden toegekend 
- Indien de kredietgever geregistreerd is binnen Gebruikersbeheer | Vlaanderen Intern;
- nadat u een ondertekende verwerkersovereenkomst aan het VEKA heeft bezorgd. 

De verwerkingsovereenkomst kan u hier downloaden. Aan de inhoud van de verwerkingsovereenkomst mogen geen wijzigingen worden aangebracht, met uitzondering van de in te vullen velden. 
 

wegwijzer icoontje
Wat is de procedure?

T&I testomgeving 

Indien u als kredietstelling wenst te testen, kan u zich registreren op de testomgeving van de toepassing. U kan contact opnemen met het Vlaams Gebruikersbeheer (IDM) door middel van een aanvraagformulier via mail. Deze kan u terugvinden in de handleiding.

Productie omgeving 

Indien uw kredietinstelling lid is van Febelfin, zal u de verwerkingsovereenkomst via hen toegestuurd worden. U kan deze daarna ondertekend terugsturen via renovatiekrediet@vlaanderen.be.

Kredietinstellingen die geen lid zijn van Febelfin, kunnen de verwerkingsovereenkomst hier downloaden en deze na ondertekening ondertekend terugsturen via renovatiekrediet@vlaanderen.be.

Zodra de verwerkingsovereenkomst in ons bezit is, kan het VEKA binnen het Vlaams Gebruikersbeheer (IDM) het label 'VEKA Rentesubsidies Afnemer' als organisatietype aan uw instelling toekennen. U zal hiervan op de hoogte worden gebracht.

Het organisatietype kan enkel worden toegekend indien de kredietgever als onderneming geregistreerd is binnen het Vlaams Gebruikersbeheer (IDM). Mocht dit nog niet het geval zijn, dan kan men contact opnemen met gebruikersbeheer@vlaanderen.be

Een lokaal beheerder van de kredietgever zelf is vervolgens verantwoordelijk voor het verlenen en beheren van het recht 'VEKA Rentesubsidies Gebruiker Front-Office' aan de medewerkers binnen de organisatie. Lokale beheerders kunnen hier informatie terugvinden.

wegwijzer icoontje
Relevante regelgeving

De wettelijke basis voor het Vlaams renovatiekrediet bevindt zich in het Decreet van 30.10.2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26), evenals in het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020.

Belgisch Staatsblad - machtiging om gegevens te mogen uitwisselen: decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft.

Ministerraad 23/04/21: verzamelbesluit Energie: 

Toegang EPC databank

Teneinde uw informerende rol ten volle te kunnen spelen om bij te dragen aan de verbetering van de energiezuinigheid van de woningen heeft u als kredietgever in het kader van een kredietaanvraag met onroerende bestemming of voor energiebesparende renovaties, toegang tot de gegevens uit de energieprestatiecertificatendatabank van het gebouw waarop de kredietaanvraag slaat. Vooraleer deze toegang verleend kan worden, dient u eerst een overeenkomst tot elektronische mededeling van de persoonsgegevens te ondertekenen. U kan een ondertekende versie hiervan bezorgen aan veka@vlaanderen.be. 

Aan de inhoud van de overeenkomst mogen geen wijzigingen worden aangebracht, met uitzondering van de in te vullen velden. 

docx bestandOvereenkomst VEKA_kredietgever_toegang_EPC_databank.docx (284 kB)

megafoon icoon
Handleiding: software rentesubsidie

U kan de handleiding hier downloaden. 

U kan de software  gebruiken nadat u toegang heeft gekregen. Toegang wordt verleend van zodra u een verwerkingsovereenkomst heeft ondertekend. 

megafoon icoon
Download de verklaring op eer

Verklaring op eer in het kader van de aanvraag van een rentesubsidie op basis van het Energiebesluit van 19 april 2021: docx bestandVerklaring op eer rentesubsidie (2).docx (47 kB)

Published on: 
18-10-2021