Waarom mag ik geen rechtsvordering instellen tegen het Vlaamse Gewest?

Een van de voorwaarden om recht te hebben op de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen is dat men uitdrukkelijk afstand doet van iedere rechtsvordering tegen het Vlaamse Gewest tot vergoeding van (directe of indirecte) schade ten gevolge van het arrest nr. 5/2021 van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.

De Vlaamse Regering wil namelijk vermijden dat men de retroactieve investeringspremie en een potentieel door een rechtbank toegekende schadevergoeding gaat cumuleren. De Vlaamse Regering wil complexe premieregelingen en aanvraagprocedures vermijden en ook dat er in de toekomst, geval per geval, onzekere en potentieel tegenstrijdige individuele beoordelingen gemaakt moeten worden.

Het achterliggende idee van de Vlaamse Regering is dat als mensen beslissen om toch te procederen, zij dan ook zelf instaan voor de procesrisico’s. Het is in die gevallen dan aan de hoven en rechtbanken om in dat concreet geval vast te stellen of er schade, fout en een voldoende oorzakelijk verband bestaat, en om in die gevallen waar de rechter vaststelt dat aan die drie criteria ook daadwerkelijk is voldaan, de daarbij passende schadevergoeding vast te stellen. Om de retroactieve investeringspremie aan te vragen, hoeft men daarentegen geen fout, schade of oorzakelijk verband aan te tonen. In termen van bewijslast en procesrisico’s is dat een belangrijk voordeel voor de prosument.

Bovendien is het de bedoeling om alle betrokkenen gelijk te behandelen en te vermijden dat er ongelijkheden zouden ontstaan. Veel rechterlijke procedures houden een risico op uiteenlopende beslissingen en dus verschillende uitkomsten voor zonnepaneleneigenaars in.

De Vlaamse Regering waarschuwt om u niet te laten misleiden door foutieve informatie hieromtrent. Een afstand van rechtsvordering is namelijk onherroepelijk: men kan deze niet “intrekken” en alsnog een rechtsvordering instellen. Het is dus niet zo dat u de retroactieve investeringspremie kan aanvragen en deze nadien gewoon zou kunnen terugbetalen als u zou procederen tegen het Vlaamse Gewest en de rechtbank u een schadevergoeding zou toekennen. Stelt u toch een rechtsvordering in, dan zal deze automatisch onontvankelijk zijn alleen al omwille van de afstand van rechtsvordering. 

Published on: 
13-10-2021