Startdatum

De startdatum vindt u terug in de principe of defintieve beslissing voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten. De startdatum bepaalt  samen met de projectcategorie welke bandingfactor voor uw installatie van toepassing is.

Hoe wordt de startdatum vastgelegd?

Geen vergunningsplicht

Als voor een project geen vergunning nodig is, zal de datum van indienstneming van de installatie de startdatum zijn. Aangezien een AREI-keuring verplicht is voor de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet, kan de datum van indienstneming nooit voor de datum van de AREI-keuring vallen.

Vergunningsplicht

Als een project een omgevingsvergunning (vroeger was dit de bouw- en milieuvergunning) nodig heeft, wordt de startdatum:

 • gelijk gesteld aan de datum waarop een aanvraag voor de toekenning van certificaten voor het project is ingediend;

 • of de datum waarop het project beschikt over de nodige vergunning(en) als deze laatste datum een latere datum is dan de datum waarop de (principe-)aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend.

Eenmaal vastgesteld in de principebeslissing blijft de startdatum geldig voor een bepaalde periode.  Binnen de geldigheidsperiode van de startdatum moet de indienstneming van de installatie gebeuren.

Hoe lang is een startdatum geldig?

De geldigheidsperiode wordt opgenomen in de (principe)beslissing. De periode is afhankelijk van de technologie en grootte.

Maanden Technologie - type installatie Vermogen
12 zonne-energie maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) kleiner of gelijk aan 10.000 kW
15 zonne-energie maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10.000 kW
36 andere installaties /
48 warmte-krachtinstallatie elektrisch vermogen groter dan 25.000 kW

Wetgeving

Het begrip startdatum is bescheven in artikel 1.1.3. punt 113°/2 van het Energiedecreet en is als volgt gedefinieerd:

Startdatum : voor wat betreft projecten die niet over een omgevingsvergunning dienen te beschikken, de datum van indienstneming van de installatie; 
voor wat betreft projecten die over een omgevingsvergunning dienen te beschikken : de datum waarop een aanvraag voor de toekenning van certificaten voor het project is ingediend, of de datum waarop het project beschikt over de vereiste omgevingsvergunning, indien deze laatste datum een latere datum is. Deze startdatum blijft voor installaties op basis van zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) kleiner of gelijk aan 10 MW geldig gedurende twaalf maanden, voor installaties op basis van zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 MW gedurende vijftien maanden, voor warmte-krachtinstallaties met een elektrisch vermogen groter dan 25 MW gedurende 48 maanden en voor andere installaties gedurende 36 maanden na de aanvraag.

Een project kan maar een nieuwe startdatum krijgen voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de installatie is nog niet in gebruik genomen gedurende de geldigheidsduur van de startdatum en op voorwaarde dat de nieuwe aanvraag gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als het jaar van de indienstname;
b) zij beschikt nog steeds over de vereiste stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning of omgevingsvergunning;
c) er zijn voor installaties op basis van zonne-energie minstens twaalf maanden en voor andere installaties minstens 36 maanden verstreken sinds de vorige aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend.

Principeaanvraag voor certificaten

U kan bij het VEKA een voorlopige aanvraag (principeaanvraag) indienen voor een groenestroom- of warmte-krachtproductie-installatie (met uitzondering van zonnepanelen), die nog gebouwd of ingrijpend gewijzigd moet worden. Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 • De installatie is nog niet in gebruik genomen.
 • De installatie beschikt nog altijd over geldige vergunning (omgevingsvergunning, bouwvergunning of milieuvergunning).
 • Het project behoort tot een van de projectcategorieën van artikel 6.1/1.2 (groene stroom) of 6.2/1.4 (WKK) van het Energiebesluit.
 • Er werd voor dit project nog geen aanvraag voor toekenning van certificaten ingediend of de geldigheidstermijn van de vorige principebeslissing is voorbij.

Inhoud principebeslissing

Op basis van de meegedeelde gegevens in uw principeaanvraag wordt een principebeslissing genomen. In de principebeslissing  worden volgende punten vastgelegd:

Aandachtspunten:

 • Wijzigingen ten opzichte van de principeaanvraag kunnen tot gevolg hebben dat de startdatum en de principebeslissing niet geldig zijn voor het uitgevoerde project. Als bijvoorbeeld het vermogen wijzigt, waardoor uw project in een andere projectcategorie valt, dan heeft u geen recht op certificaten. 
 • Het project moet uitgevoerd worden zoals bepaald werd in de principebeslissing.

Praktisch

Welke informatie is er noodzakelijk voor een principe-aanvraag?

Volgende informatie moet u bezorgen bij een principe-aanvraag:

 • de eigenaar van de installatie
 • het adres van de installatie
 • de vereiste vergunning(en)
 • de gebruikte technologie
 • de aangewende (hernieuwbare) energiebronnen
 • de verwachte datum van indienstneming
 • het verwacht vermogen (in bepaalde gevallen per turbine)
 • de verwachte elektriciteitsproductie of productie van mechanische energie
 • (enkel voor warmte-krachtinstallaties) de verwachte hoeveelheid geproduceerde warmte en de warmtebenutting
 • (enkel voor warmte-krachtinstallaties) nieuwe installatie of ingrijpende wijziging

Hoe kan ik een principeaanvraag indienen?

De principeaanvraag voor een project met een representatieve projectcategorie moet u opstarten en indienen in de toepassing ExpertBase. Zodra de principeaanvraag de status In behandeling heeft, kan u de actie niet meer wijzigen.

Nieuw project waarvoor nog nooit een aanvraag ingediend is

Maak eerst een nieuw dossier aan. In het scherm aanmaken van een nieuwe actie duidt u de optie Voor deze aanvraag wenst u de toekenning van een startdatum en een principebeslissing  aan.

Warmte-krachtinstallatie die ingrijpend zal wijzigen

Duid in het scherm nieuwe actie aanmaken de optie de toekenning van een startdatum en een principebeslissing voor een bestaande installatie die ingrijpend gewijzigd zal worden aan.

Kan ik mijn principeaanvraag wijzigen?

Als de principeaanvraag de status Nieuw, Bezig met indienen of Aan te vullen heeft, kan u de gegevens nog wijzigen (=principebeslissing is nog niet genomen).

Zodra de principeaanvraag de status In behandeling heeft, kan u de actie niet meer wijzigen. Contacteer VEKA, als u gegevens wil aanvullen in een actie met de status In behandeling .

Als de principebeslissing genomen is, kan de principeaanvraag niet meer gewijzigd worden in ExpertBase.

Ook interessant

Bandingfactor

Representatieve projectcategorie

Projectspecifieke projectcategorie

Als uw project valt onder een projectspecifieke projectcategorie, dan zal de bandingfactor voor uw project afzonderlijk berekend moeten worden en zal u twee aanvragen moeten indienen.

Call groene stroom

Published on: 
17-05-2022