Steun micro-WKK

U kan als eigenaar van de micro-warmtekrachtinstallatie een premie ontvangen voor uw investering als er voldaan is aan alle voorwaarden. Deze installatie:

 • heeft een startdatum na 1 januari 2018
 • is een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie
 • heeft een elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW
 • maakt gebruik van biogas
 • gebruikt de opgewekte warmte nuttig
 • heeft een volledig AREI-keuringsverslag
 • ligt in het Vlaams Gewest

Voor micro-warmtekrachtinstallatie zonder vergunningsplicht is de startdatum dezelfde als de datum indienstneming. Als er vergunningen voor het project nodig zijn, zal de startdatum verschillen.

Wie komt in aanmerking?

Zowel ondernemingen, natuurlijke personen als niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen komen in aanmerking voor deze premie.

Niet-commerciële instellingen zijn scholen, universiteiten, verzorgingsinstellingen en andere gemeenschapsdiensten, verenigingen van mede-eigenaars, kerkfabrieken, verenigingen zonder winstoogmerk en feitelijke verenigingen die een filantropisch, wetenschappelijk, technisch of pedagogisch doel nastreven op het gebied van energie, milieubescherming of bestrijding van sociale uitsluiting.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

Het indienen van de aanvraag doet u zodra de installatie AREI-gekeurd is en u alle documenten verzameld heeft. Het aanvragen van de premie (fase 2) is enkel mogelijk, als het type-installatie al aangemeld (fase 1) en erkend is.

 • Fase 1 (eenmalig): de aanmelding en erkenning van een nieuw type-installatie. De aanmelding moet per vermogen en brandstof gebeuren. In deze stap worden de technische gegevens van de installatie uitvoerig toegelicht en onderbouwd.
 • Fase 2: Zodra het type erkend is, zal deze opgenomen worden in het aanvraagformulier dat bestemd is voor de eigenaar en kan de investeringsteun aangevraagd worden.

Aandachtspunten

 • De installatie mag pas in werking gaan, zodra de AREI-keuring uitgevoerd is.
 • Deze premie kan niet worden gecumuleerd met andere investeringssteun of groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of groenewarmtecertificaten van de Vlaamse overheid voor dezelfde investering. Cumulatie met waarborgen verleend door de Vlaamse overheid of ecologiesteun voor dezelfde investering is wel toegestaan mits het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan de betrokken onderneming wordt verleend niet hoger ligt dan 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren.

Wetgeving

De toekenning van premies voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties tot en met 10 kWe is bepaald in artikel 7.10.1 van het Energiebesluit.

Enkel voor kleinschalige WKK-installaties op biogas kan deze premie aangevraagd worden.

Sinds 1 januari 2022 werd deze premie afgeschaft voor WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof.

Breng uw netbeheerder op de hoogte!

Meld uw installatie binnen de 30 kalenderdagen na het in dienst nemen van de installatie aan bij de distributienetbeheerder Fluvius. Dit is belangrijk voor de veilige uitbating van het distributienet. Doet u dit niet tijdig, dan kan de toegang tot het distributienet worden ontzegd. Op de website van de VREG kan u nagaan wie is uw netbeheerder is.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie voor micro-WKK moet de installatie aangemeld zijn bij Fluvius voor 1 december 2021.