Stroomgroep Data

De Stroomgroep Data richt zich in het kader van het huidige energie- en klimaatbeleid  op het uitwisselen van  informatie over bestaande, in ontwikkeling zijnde of geplande databanken, data-applicaties en datagestuurde modellering. Anderzijds worden mogelijke initiatieven besproken voor het verbeteren van de datakwaliteit en een uitgebreidere ontsluiting van data tussen stakeholders en naar het brede publiek. 
 

Ontstaan

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd deze 5 Stroomgroepen opnieuw op te starten. Hier vindt u meer informatie. Via een viertal inhoudelijke sessies die zijn doorgegaan in de periode mei-september 2019, werden in de Stroomgroepen actievoorstellen uitgewerkt met het oog op de verfijning en verdere invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP én de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024. In september 2019 werd deze fase afgerond.

Vandaag bestaan de Stroomgroepen Hernieuwbare energie, Energie-efficiëntie en Flexibiliteit nog steeds. De Stroomgroepen Governance en Financiering bestaan niet langer. Aansluitend werden twee nieuwe Stroomgroepen in het leven geroepen: Data en de Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid.  

Agenda
  • Nog niet bekend.