Toepassingsgebied van het EPC voor de gemeenschappelijke delen

Wanneer moet het EPC aanwezig zijn?

Vanaf 1 januari 2022 moeten bestaande appartementsgebouwen over een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw beschikken. 

Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt de verplichting gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw (definitieve goedkeuring 9 juli 2021). 

Wanneer het EPC moet aanwezig zijn, wordt dus bepaald door het aantal aanwezige gebouweenheden. De verplichting staat dus los van verkoop of verhuur.

Samenvatting van de gefaseerde verplichting
Datum waarop het EPC GD verplicht moet aanwezig zijn

Type appartementsgebouw dat over het EPC GD moet beschikken: gebouw met

01/01/2022 minstens 15 gebouweenheden
01/01/2023 5 t/m 14 gebouweenheden
01/01/2024 2 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden

Wat zijn gebouweenheden?

Onder gebouweenheden worden zowel appartementen (wooneenheden) als kleine niet-residentiële eenheden verstaan (winkels, broodjeszaak, medische praktijken, kantoren, kinderopvangverblijven, apotheken, kappers...) die in het gebouw aanwezig zijn. 

Bij de bepaling van het aantal eenheden in het gebouw dient steeds gekeken te worden naar de feitelijke toestand. Deze kan mogelijks verschillen van de vergunde situatie.

Voorbeeld

In een appartementsgebouw zijn op het gelijkvloers een broodjeswinkel en een kinepraktijk aanwezig en 2 appartementen op de verdiepingen. Er zijn dus in totaal 4 gebouweenheden aanwezig in het gebouw. Het EPC GD moet beschikbaar zijn op 1 januari 2024.

Er is een EPC bij (nieuw)bouw aanwezig

Voor een nieuwbouw appartementsgebouw is de verplichting pas van toepassing tien jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.  
Binnen één maand na het verstrijken van deze periode moet het EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn.  

Appartementsgebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder 'nieuwbouw' en kunnen dus niet genieten van dit uitstel.

Voorbeeld:

Een appartementsgebouw met 20 gebouweenheden verkreeg de bouwvergunning in 2013. Dit appartementsgebouw zal in 2023 (en niet in 2022) over het EPC gemeenschappelijke delen moeten beschikken.

Hoe lang is dit EPC geldig?

Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt wanneer er werken aan het gebouw werden uitgevoerd. Het EPC moet dan geüpdatet worden. Welke werken? Dat leest u hier.

Wie maakt dit EPC op?

Het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

Hoe lang is dit EPC geldig? Wanneer vervalt dit EPC?

Het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen is tien jaar geldig, maar moet geüpdatet worden als er belangrijke energiebesparende werken werden uitgevoerd.

Het EPC gemeenschappelijke delen vervalt als

 • Een aangepast EPC is opgemaakt; of
 • er belangrijke energetische ingrepen werden uitgevoerd
  • Minstens 15% van de omhullende schildelen van het beschermde volume van het gebouw vervangen, bij- of nageïsoleerd worden; of
  • Er collectieve technische installaties van het gebouw vervangen of nieuw geplaatst worden:

We leggen verderop uit welke omhullende schildelen en collectieve technische installaties bedoeld worden. 

Als de geldigheidsduur van het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen vervalt, zorgt de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw ervoor dat een nieuw EPC is opgemaakt:

 • Binnen zes maanden na het einde van de werken of de ingebruikname van een installatie;
 • Binnen één maand na het verstrijken van de geldigheidsduur van het EPC gemeenschappelijke delen.
Omhullende schildelen

Met omhullende schildelen wordt bedoeld:

 • Dak;
 • Buitenmuren;
 • Onderste vloer;
 • Vensters, deuren en panelen van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes;

Wat wordt niet als omhullende schildelen beschouwd:

 • Vensters, deuren en panelen van de individuele eenheden (= appartementen en kleine niet-residentiële eenheden);
 • Wanden en vloeren tussen de individuele eenheden en tussen individuele eenheden en gemeenschappelijke ruimtes ( vb. tussen appartementen of kleine niet-residentiële eenheden en de gemeenschappelijke traphal of gang);
Collectieve technische installaties

Collectieve technische installaties bedienen meer dan één eenheid (= appartement of kleine niet-residentiële eenheid).

Wanneer minstens één van volgende installaties wordt vervangen of nieuw geplaatst, vervalt het EPC GD:

 • Collectieve installaties voor ruimteverwarming;
 • Collectieve installaties voor sanitair warm water;
 • Collectieve installaties voor koeling;
 • Collectieve installaties voor ventilatie;
 • Alle installaties op zonne-energie (dus uitzonderlijk ook deze die één enkele eenheid bedienen).*

Geven geen aanleiding tot het vervallen van het EPC GD:

 • Individuele installaties van de individuele eenheden in het gebouw;
 • Verlichting in de gemeenschappelijke circulatieruimtes.

* Het louter vervangen van de omvormer(s) wordt niet beschouwd als het vervangen of nieuw plaatsen van een installatie op zonne-energie.

Mijn EPC heeft geen adres

Ik ontving een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (EPC GD), maar op dit EPC staat geen adres vermeld. Hoe kan ik nagaan of het gebouwID dat op het EPC vermeld staat wel degelijk overeenstemt met mijn gebouw (en ik dus voldoe aan de verplichting om te beschikken over een EPC GD)?

De gemeente kent niet altijd een adres toe aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. In dergelijke gevallen verschijnt er dan ook geen adres op het EPC. Wat kunt u doen om na te gaan of het EPC wel degelijk voor uw appartementsgebouw werd opgemaakt?

Hoe gebouwID van een gebouw terugvinden?
1.    Ga naar de website van Geopunt Vlaanderen 
2.    Klik rechts onderaan op ‘Kaarten’ zodat de informatie over de kaarten rechts in beeld verschijnt. Vervolgens kan u de juiste kaart zoeken: ‘Bouwen en wonen’ --> ‘Gebouwen’ --> ‘Gebouwenregister: gebouw gerealiseerd’.
3.    Zoek het gebouw op de kaart door bovenaan in de zoekbalk het adres te typen.

 

Geopunt 1

 

4.    Klik op het gebouw. Klik vervolgens op ‘GR – Gebouw – Gerealiseerd’.

 

Geopunt 2

 

5.    Bij de kenmerken kan u het ID terugvinden. Het nummer achteraan is het gebouwID.

 

Geopunt 3
Ik verkoop/verhuur

Wie zijn appartement verkoopt of verhuurt, moet naast het EPC van het appartement ook het EPC van de gemeenschappelijke delen overdragen.

 • Bij  verkoop worden de EPC's overgemaakt aan de nieuwe eigenaar bij de ondertekening van de notariële akte.
 • Bij verhuur wordt een kopie van beide EPC's overgedragen aan de huurder bij de ondertekening van de huurovereenkomst.
Is mijn EPC geldig ?

Ondertekening

Om geldig te zijn moet een EPC ondertekend zijn door de energiedeskundige.

Het is toegestaan dat de energiedeskundige het EPC digitaal ondertekent met zijn e-ID. Een ingescande handtekening voldoet echter niet. 

Een afgedrukt EPC moet echter met de hand ondertekend zijn om geldig te zijn.


Afdrukken

Het EPC moet volledig in kleur worden afgedrukt om geldig te zijn en ter beschikking gesteld worden aan de aanvrager van het EPC.

Het is mogelijk om het EPC digitaal te bezorgen op voorwaarde dat de energiedeskundige het EPC digitaal ondertekend heeft met zijn e-ID. Als de eigenaar alsnog een afgedrukt exemplaar vraagt, moet de energiedeskundige het EPC alsnog afdrukken en handtekenen.

Wat is een appartementsgebouw?

Als een gebouw beschikt over minstens twee residentiële eenheden (functioneel zelfstandig en beschikkend over een eigen afsluitbare toegang), wordt het beschouwd als een appartementsgebouw en moet een EPC opgemaakt worden van de gemeenschappelijke delen.
In een appartementsgebouw kunnen ook niet-residentiële eenheden aanwezig zijn (winkeltjes, kantoortjes, medische praktijken, apotheek, kinderopvangverblijf, kapper,..)

Published on: 
20-01-2022