Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid

De Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid is het platform voor stakeholdersoverleg rond enkele overkoepelende en transversale aspecten met betrekking tot het Vlaams energie- en klimaatbeleid. Meer specifiek beoogt het VEKA om een overlegplatform te organiseren voor de belangrijkste stakeholders met betrekking tot de opvolging, rapportering, bijsturing en actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP), en de Vlaamse klimaatstrategie 2050. De inhoudelijke bespreking van specifieke maatregelen blijft voorbehouden aan de thematische Stroomgroepen (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibiliteit).  

Samenstelling
De Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid richt zich tot alle organisaties die in brede zin met energie en klimaat bezig zijn (o.a.  maatschappelijke middenveld, kennisinstellingen, lokale besturen,..). Om dit enigszins werkbaar te houden, dient het aantal deelnemers op overlegmomenten beperkt gehouden te worden. 

Met het oog op een evenwichtige discussie werd de samenstelling bepaald op basis van enkele categorieën van belanghebbenden. Ook de voorzitters van de 4 thematische Stroomgroepen (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibiliteit en data) worden uitgenodigd, alsook een vertegenwoordiger van het Opvolgpanel VEKP.

De huidige samenstelling van de Transversale Stroomgroep ziet er als volgt uit:  VEKA (als voorzitter), vertegenwoordiger Opvolgpanel VEKP, Agoria (als voorzitter Stroomgroep energie-efficiëntie), ODE (als voorzitter Stroomgroep hernieuwbare energie), VITO-Energyville (als voorzitter Stroomgroep Flexibiliteit), SERV, Minaraad, MORA, SALV, VOKA, Febeg, UNIZO, Boerenbond, Catalisti, Flux50, Klimaatcoalitie/11.11.11, Vlaamse Jeugdraad, Ouderenraad vzw, The Shift, Saamo, Bond Beter Leefmilieu, VVSG en VPP.

Andere belangengroepen die menen waardevolle input te kunnen leveren voor dit traject kunnen een vraag tot deelname richten aan het VEKA. Daarnaast kan ook gevraagd worden om op de hoogte gehouden te worden via de verslaggeving.

Gewenste eindresultaat
Deelnemende stakeholders worden aangemoedigd om hun standpunt bondig, duidelijk en onderbouwd te formuleren. Het VEKA zal instaan voor de praktische organisatie van overlegmomenten, zal de rol opnemen van procesbewaker, en zal over de mogelijke voorstellen, aandachtspunten en verbeterpunten die volgen uit de discussies en het overleg tussen de verschillende belanghebbenden, terugkoppelen met het kabinet Demir. 

Verslaggeving gebeurt zowel bij consensus als met vermelding van minderheidsposities.

Ontstaan

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd deze 5 Stroomgroepen opnieuw op te starten. Hier vindt u meer informatie. Via een viertal inhoudelijke sessies die zijn doorgegaan in de periode mei-september 2019, werden in de Stroomgroepen actievoorstellen uitgewerkt met het oog op de verfijning en verdere invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP én de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024. In september 2019 werd deze fase afgerond.

Vandaag bestaan de Stroomgroepen Hernieuwbare energie, Energie-efficiëntie en Flexibiliteit nog steeds. De Stroomgroepen Governance en Financiering bestaan niet langer. Aansluitend werden twee nieuwe Stroomgroepen in het leven geroepen: Data en de Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid.  

Relevante documenten
Contactgegevens Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid
Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
België
02 553 46 00
Agenda

Volgende Stroomgroep: 22 november 2022:

  • Toelichting en discussie Voortgangsrapport VEKP 2022
  • Stand van zaken Europese dossiers
  • Stand van zaken actualisering VEKP

Stroomgroep 15 juni 2022

  • Stand van zaken Europese energie- en klimaatdossiers "Fit for 55"-pakket REPowerEU
  • Toelichting actualisering VEKP 2021-2030: proces, tijdslijn, stakeholderoverleg en monitoring

Stroomgroep 7 oktober 2021

  • Afsprakenkader governance VEKP
  • Toelichting en discussie Voortgangsrapport 2021
  • Wetgevende voorstellen "Fit for 55"-pakket: herziening ESR en ETS
Published on: 
18-07-2022