Van energiescore naar label

Wat zijn het label en de energiescore?
Energielabel van uw woning

Op de EPC's die vanaf 2019 worden opgemaakt staat een label, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Naast het label toont het EPC ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar).

Het label en de energiescore hangen af van

 • de muur- , vloer- en dakisolatie, 
 • de ramen en deuren, 
 • de installaties voor verwarming, het verwarmen van water, koeling, ventilatie en bij kleine niet-residentiële eenheden ook verlichting,
 • aanwezige installaties op zonne-energie. 

Het label en de energiescore houden geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur. De energiescore wordt namelijk berekend op basis van een primair energieverbruik, dat uitdrukt hoeveel fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) worden gebruikt voor de gebouwinstallaties. 

Voor elektrische installaties brengt dat bovendien een belangrijk bijkomend verschil met zich mee ten opzichte van het werkelijke energieverbruik omdat ook rekening wordt gehouden met de energie die verloren gaat bij de productie en het transport.

Goed om te weten: U kan uw verbruikersgegevens van uw factuur op het EPC laten opnemen, zodat u potentiële kopers en huurders kan informeren over uw werkelijk verbruik.

Waarom is mijn energieverbruik hoger / lager dan het vermelde energieverbruik op mijn EPC?

Bij de opmaak van het EPC wordt gerekend met een standaardverbruik en een standaardklimaat dat voor alle wooneenheden hetzelfde is. Door te werken met standaarden is het mogelijk om de energiezuinigheid van verschillende woningen en appartementen te vergelijken.

De energiescore op uw EPC is dus niet bedoeld om vergeleken te worden met het werkelijke energieverbruik dat op uw energiefactuur staat. Het werkelijke energieverbruik kan immers sterk verschillen van gezin tot gezin, waardoor er geen rekening mee gehouden wordt bij de opmaak van het EPC.

De gegevens uit uw energiefactuur kunnen wel informatief op het EPC vermeld worden. Er zijn echter enkele voorwaarden. Zo mag een factuur niet ouder zijn dan twee jaar voor de datum van de opmaak van het EPC en moeten de verbruiksperiode en het energieverbruik duidelijk vermeld zijn. Voor meer informatie over de voorwaarden, raadpleeg uw energiedeskundige.

Kan ik mijn verbruiksgegevens op het EPC laten vermelden?

Ja, de verbruiksgegevens van gas, stookolie, elektriciteit, … van een wooneenheid kunnen vrijblijvend vermeld worden op het EPC via het invoerveld voor algemene opmerkingen.

 • Deze informatie geeft een indicatie aan toekomstige kopers/huurders wat het werkelijke energieverbruik van de woning zou kunnen zijn.
 • Deze informatie wordt niet mee opgenomen in de berekening van de energiescore, maar is louter informatief.

De eigenaar gaat via de aanstiplijst akkoord om de verbruiksgegevens te vermelden en beschikt over een factuur (verbruiksfactuur, jaarfactuur, leveringsfactuur, …).  De factuur mag niet ouder zijn dan twee jaar voor datum opmaak EPC.

De informatie die wordt meegedeeld op het EPC moet gebaseerd zijn op de factuur en vermeldt minstens het volgende:

 • Uit welk type factuur de informatie afkomstig is (bijvoorbeeld jaarfactuur, factuur levering), eventueel het factuurnummer…;
 • De verbruiksperiode waarop het energieverbruik betrekking heeft of bij gebrek van de verbruiksperiode het ogenblik van levering van vb. stookolie;
 • Het energieverbruik (in kWh, m³ of liter);
 • Er kan eventueel ook nog extra informatie bij vermeld worden: aantal personen, strenge winter, op welke gebouwdelen de meting van toepassing is, ….
Kan ik het energielabel laten berekenen van verschillende renovatiescenario's?

Wie een grondige energetische renovatie aanvat, wil vaak weten welk energielabel er op het einde van de werken kan behaald worden.

Wie de impact van energetische renovatiewerken op het energielabel wil laten inschatten, kan nu vrijblijvend simulaties laten uitvoeren in de EPC-software.
Uw energiedeskundige type A kan een onbeperkt aantal simulaties uitvoeren op uw woning, appartement en kleine niet-residentiële eenheid.

In het kader van de EPC-labelpremie, het Renteloos renovatiekrediet en de Energielening + was het belangrijk om de EPC-software uit te breiden met deze functionaliteit.
Dankzij deze nieuwe functionaliteit kan uw energiedeskundige een aantal scenario’s doorrekenen, zonder daarbij te raken aan de originele data van het officieel ingediend EPC. 
Zo kan elke eigenaar inschatten wat er mogelijk is met zijn woning. 

Goed om weten
De simulatie-EPC’s zijn enkel richtinggevend. 
Wie een EPC-labelpremie, Renteloos renovatiekrediet of Energielening + heeft aangevraagd, moet op het einde van de rit uiteraard nog steeds een officieel eind-EPC laten opmaken en hiervoor de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen. 
 

De energiescore van mijn woning is gestegen ondanks de doorgevoerde renovatie. Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Sinds 2009 werd de methodiek meermaals aangepast en verfijnd (2013, 2017, 2019). Deze wijzigingen aan de achterliggende berekeningen kunnen leiden tot een andere energiescore. De wijzigingen zijn nodig om de rekenmethodiek te verfijnen en af te stemmen op meerdere regelgevingen.

Deze aanpassingen aan de rekenmethodiek kunnen zowel een positieve als een negatieve impact hebben op de energiescore. We lijsten hieronder kort enkele vaak voorkomende invoerparameters op waarvan de doorrekening werd gewijzigd.

 • Muurtype 2: bestaat niet meer en werd vervangen door muurtype 1 (sinds 2017);
 • Hellende daken: onderbreking van de isolatielaag moet worden ingerekend (sinds 2019);
 • Ruimteverwarmingsinstallatie:
  • de definitie van indirect verwarmde ruimte werd herzien en onverwarmde ruimten (niet direct en niet indirect verwarmd) > 6 m² worden berekend met elektrische verwarming. De wijzigingen zijn in overeenstemming met de logica van het warmtetransport en de vaststellingen die tijdens de plaatsbezoeken werden gedaan (sinds 2017);
  • de  berekening van het opwekkingsrendement van de niet-condenserende ketel werd herzien. De invoer van een kamerthermostaat zorgde tot 2019 voor een lagere ketelwatertemperatuur, ongeacht het geselecteerde type afgiftesysteem. Daarnaast werd de aanwezigheid van de kamerthermostaat ook gevalideerd a.d.h.v. een verbeterd regelrendement. De berekening werd herzien, omdat de kamerthermostaat wel zorgt voor een beter regelrendement maar niet noodzakelijk voor een lagere werkingstemperatuur van de verwarming. De werkingstemperatuur is immers in hoofdzaak afhankelijk van de keuze van het afgiftesysteem (sinds 2019);
 • Bij vloeren op volle grond bepalen de diepte en de perimeter nu mee de U-waarde (sinds 2019).

De energiescore van een woning kan ook stijgen of dalen als het gebruikte volume van de woning verandert.

Voorbeelden:

 • een zolder die enkel als bergruimte werd gebruikt, wordt ingericht als kamer
 • de woning wordt uitgebreid met een leefkeuken
 • het hellend dak wordt (extra) geïsoleerd en is beter geïsoleerd dan de zoldervloer
 • een achterbouw wordt afgebroken
Heeft elektrische weerstandsverwarming een negatieve invloed op de energiescore?
 • Niet efficiënte systemen hebben een negatieve invloed op de energiescore. De energiescore op het EPC is niet het werkelijke energieverbruik, maar wel het berekende  primaire energieverbruik (zie ook de vraag hierboven). Primair betekent dat elke kWh aan elektriciteitsverbruik vermenigvuldigd wordt met 2,5. Deze omrekenfactor houdt rekening met de fossiele brandstoffen die nodig zijn om elektriciteit te maken en te transporteren. Ook houdt de omrekenfactor rekening met de verliezen die bij de productie en het transport voorkomen. Dit betekent dat elektrische weerstandsverwarming momenteel dus nog veel fossiele brandstoffen nodig heeft. Bij woningen en andere eenheden met een grote warmtevraag (vb. omdat ze matig tot slecht geïsoleerd zijn), weegt de aanwezigheid van elektrische weerstandsverwarming daarom extra zwaar door in de berekening van de energiescore.
 • Efficiënte warmtepompen die naast het elektriciteitsgebruik ook een significant aandeel van de geproduceerde warmte uit de omgeving (= aandeel hernieuwbare energie) halen, scoren wel goed.
Houdt het EPC rekening met de kwaliteit van uitgevoerde werken?

Bij de berekening van de energiescore wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van de (werken aan de) woning, zoals

 • vochtproblemen,
 • luchtkwaliteit,
 • defecte installaties,
 • houtrot, ….

Zo kan het voorkomen dat een goed geïsoleerde woning met een goede energiescore toch vochtproblemen ondervindt.

Meer informatie over woonkwaliteit vindt u op de website van Wonen Vlaanderen. Indien u klachten heeft over de woningkwaliteit, kan u terecht bij uw gemeente.

Mijn EPC dateert van voor 2019 en heeft geen energielabel. Welk energielabel stemt overeen met mijn energiescore?

Op de EPC's opgemaakt vóór 2019 staat nog geen label maar enkel een kengetal (energiescore), uitgedrukt in kWh/m².  

 • Wenst u enkel een indicatie van het label van uw woning, dan kan u onderstaande omzettingstabel gebruiken. 

 

EPC labels omzettingstabel

 

 • Wenst u uw label met zekerheid te kennen? Laat dan uw EPC hernieuwen!

Het is immers mogelijk dat uw energiescore gewijzigd is in de tijd omdat :

 • uw EPC redelijk oud is of zelfs ouder dan 10 jaar. In tussentijd is de berekening van de energiescore op een aantal plaatsen gewijzigd.
 • u in tussentijd renovatiewerken heeft uitgevoerd. Niet enkele energetische ingrepen beïnvloeden uw energiescore, maar ook het plaatsen van een uitbreiding of slopen van een deel van de woning (=veranderen van de bewoonbare oppervlakte).

Contacteer de energiedeskundige type A die het EPC van uw woning in het verleden opgesteld heeft. Voor de opmaak van uw nieuw EPC kan deze energiedeskundige type A immers heel wat gegevens van het bestaande EPC opnieuw gebruiken. Uiteraard dient hij/zij opnieuw langs te komen om de actuele toestand in kaart te brengen (eventuele verbouwingen, energiebesparende investeringen, …). Hij/zij mag hiervoor dus kosten aanrekenen.

Maak gebruik van de icoontjes om het label bij publicatie bekend te maken en toon in één oogopslag hoe energiezuinig uw woning is!

Icoontje Label A+ EPCIcoontje Label A EPCIcoontje Label B EPCIcoontje Label C EPCIcoontje Label D EPCIcoontje Label E EPCIcoontje Label F EPC

Published on: 
23-02-2021