Verhoogde investeringsaftrek

Belangrijke voorafgaande opmerkingen:

 • Verlenging algemeen percentage investeringsaftrek van 25% voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap tot eind 2022

De Federale Regering besliste op 6 november om in het kader van de COVID-19 pandemie enkele dringende fiscale bepalingen van de wet van 15.07.2020 (CORONA III) te verlengen tot 31 december 2022. Dit gaat o.a. over de verhoogde investeringsaftrek van 25% voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap voor investeringen verkregen of tot stand gebracht na 12 maart 2020.
Deze verlenging kadert in een 
breed sociaal economisch steunpakket. De programmawet van 20 december 2020, die dit regelt, is ondertussen gepubliceerd (B.S. 30 december 2020).
Concreet betekent dit dat eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap geen attest bij het VEKA moeten aanvragen voor hun investeringen die verkregen zijn of tot stand gebracht na 12 maart 2020.

 • Nieuwe naam en nieuw mailadres: investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be

Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Energieagentschap (VEA) omgevormd tot Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het mailadres is nu investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be.
Gelieve investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be als betrouwbaar mailadres aan te duiden in uw mailprogramma (bv. Outlook) zodat onze mails niet als SPAM worden beschouwd.

 • Correspondentie gebeurt nog steeds per mail
   

Wij werken voorlopig nog steeds maximaal van thuis uit. Poststukken worden sporadisch of niet behandeld. Daarom vragen wij  u met aandrang om alle stavingsdocumenten van uw dossier te mailen naar investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be.

Voor een vlotte digitale behandeling vragen wij u volgende regels strikt te respecteren bij het indienen van een nieuwe aanvraag:

 • bezorg ons voor elk dossier een afzonderlijke mail (meerdere dossiers = evenveel afzonderlijke mails);
 • bundel de ondertekende aanvraag en de facturen samen tot één pdf-document, met als bestandsnaam het dossiernummer. Verstuur de pdf als bijlage van de mail;
 • wij aanvaarden enkel bijlagen in pdf-formaat;
 • onze systemen laten slechts 10 MB per mail toe. Grotere bestanden kan u via “We Transfer” bezorgen of op uw lokale server plaatsen, waar u ons toegang toe geeft.
   

Deze digitale behandeling kunnen wij wettelijk niet afdwingen, maar raden deze ten stelligste aan. Indien u niet in de mogelijkheid verkeert om uw documenten te digitaliseren, mag u nog steeds alle documenten per post opsturen. In dat geval kunnen wij geen behandelingstermijn garanderen en allerminst een tijdige aflevering van het attest. In dit kader verwijzen wij naar de bepaling die ook op elke beslissing vermeld is: “Indien de belastingaangifte al gebeurd is op het moment dat u het attest ontvangt, moet u (een kopie van) het attest binnen de 30 dagen na ontvangst bezorgen aan de Administratie der Directe Belastingen. De Controleur van de belastingen ontvangt een kopie van de beslissing zodat hij kan overgaan tot rectificatie van uw belastingaangifte.”

Wij danken u voor uw begrip.

Verdere info via investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be

---

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

Voor de energiebesparende investeringen gedaan in 2019 (aanslagjaar 2020) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5% voor vennootschappen en 20% voor natuurlijke personen.

Meer informatie :