Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Kort gezegd

Alle exploitanten van een ingedeelde inrichting waarvan de vestiging (uniek vestigingsnummer in de KBO-databank) voldoet aan de criteria van een niet-KMO, moeten een energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in de webapplicatie.

Herkomst en omzetting in Vlaamse regelgeving

De Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie legt de lidstaten in artikel 8 op dat ze ervoor moeten zorgen dat de ondernemingen die geen KMO’s zijn om de vier jaar een energieaudit moeten opmaken. Vlaanderen heeft ervoor gekozen de omzetting van deze verplichting uit te voeren via VLAREM (artikel 93).

Voor wie geldt de verplichting?

Door de keuze om de Europese verplichting in te voeren via de VLAREM-wetgeving geldt de verplichting tot uitvoering van een energieaudit voor alle ingedeelde inrichtingen (dit zijn alle meldings- of vergunningsplichtige vestigingen van ondernemingen) waar:

  • ofwel meer dan 250 personen werkzaam zijn;
  • ofwel de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt én het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt.

De verplichting geldt steeds per vestiging. De bovenstaande criteria moeten dus steeds per vestiging afgetoetst worden.

Verdere verduidelijkingen bij het toepassingsgebied worden gegeven in een afzonderlijke toelichting:  pdf bestand20210101_Toelichting bij Energieaudit Grote Ondernemingen_Toepassingsgebied (195 kB) 

Vrijgesteld van de verplichting tot uitvoering van een energieaudit voor grote ondernemingen zijn:

  • vestigingen die vallen onder de verplichting tot het hebben van een conform verklaard energieplan volgens de bepalingen van VLAREM II, art. 4.9.1;
  • vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten;
  • vestigingen die beschikken over EN16001 of ISO 50001;
  • vestigingen die beschikken over een geldig EPC Publieke Gebouwen.

Wie kan de energieaudit uitvoeren?

De energieaudit kan zowel door een interne als door een externe energiedeskundige van de vestiging uitgevoerd worden.
Er zijn geen erkennings- of opleidingsvereisten voor de energiedeskundigen bepaald. Het VEKA oefent kwaliteitscontrole op de energieaudits en de energiedeskundigen uit via de supervisie op de webapplicatie.  Ook de aanvraag tot registratie als energiedeskundige loopt via deze webapplicatie.
Er zullen voor wat betreft de uitvoering van de energieaudit geen templates opgelegd worden door het VEKA. Elke energiedeskundige kan volgens zijn eigen sjablonen werken (vrijheid van methodiek).

Webapplicatie

Door het invullen van verplichte data in een webapplicatie zal ervoor gezorgd worden dat de resultaten van de energieaudit op uniforme wijze worden ingegeven en zal kunnen nagegaan worden of de energieaudit voldoet aan de minimumcriteria uit bijlage VI van de Europese Richtlijn 2012/27/EU.

Het invullen van de resultaten van de energieaudit in de webapplicatie moest een eerste keer gebeuren uiterlijk op 1 december 2015. Door het indienen van de resultaten in de webapplicatie is aan de auditplicht van de vestiging voldaan, tot aan de datum van actualisatie (4 jaar). 

In opdracht van het VEKA werd de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen ontwikkeld.

Voor u als verantwoordelijke, energiedeskundige of medewerker van een vestiging toegang kan krijgen tot de webapplicatie, moet de registratieprocedure doorlopen worden: 

pdf bestand20210101_Gebruikershandleiding REGISTRATIEPROCEDURE (1.37 MB)

Per vestiging worden de resultaten van de energieaudit op gestructureerde wijze ingegeven in de webapplicatie:

  1. het opladen van het energieauditrapport van de energiedeskundige (eigen sjabloon, via pdf),
  2. het invullen van de energiebalans van de vestiging, over de verschillende energievectoren en verschillende gedefinieerde gebouwen/processen/transport,
  3. het invullen van de maatregelenlijst (beschrijving - investeringskost -energiebesparing - IRR).

De  pdf bestand20210101_Gebruikershandleiding WEBAPPLICATIE (1.42 MB) helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie.

Verdere verduidelijkingen bij de energiebalans en de maatregelenlijst worden gegeven in een afzonderlijke toelichting: pdf bestand20210101_Toelichting bij Energieaudit Grote Ondernemingen_Energiebalans en Maatregelenlijst (248 kB) 

Ook vestigingen die vrijgesteld zijn omdat ze reeds in het bezit zijn van een energieplan volgens VLAREM II, art. 4.9.1 of een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN 16001 of ISO 50001, vullen de webapplicatie in op basis van respectievelijk hun energieplan of de resultaten volgend uit hun energiezorgsysteem. Vestigingen die toegetreden zijn tot één van de energiebeleidsovereenkomsten of die in het bezit zijn van een EPC publieke gebouwen, zijn vrijgesteld van de verplichting tot invullen van de webapplicatie.

Actualisatie

De wetgeving stelt dat de energieaudit een geldigheidsduur heeft van vier jaar. Binnen de geldigheidsduur moet de energieaudit geactualiseerd worden en opnieuw ingegeven worden in de webapplicatie. Concreet betekent dit dat een energieaudit die ingegeven werd in de webapplicatie op 1 maart 2016, geldig is tot 1 maart 2020 en dat de geactualiseerde energieaudit uiterlijk 1 maart 2020 ingegeven moet worden in de webapplicatie.

Aangezien de wetgeving niet gewijzigd is, zijn de vereisten voor de energieaudit onveranderd. Wel werd er in de webapplicatie een in te vullen tabblad toegevoegd, ‘uitgevoerde maatregelen’, om te registreren welke energie-efficiëntieverbeterende maatregelen door de vestiging werden uitgevoerd in de periode 2015 – 2019. 

Analyse webapplicatie energieaudit grote ondernemingen

Eind 2020 heeft het VEKA een statistische analyse uitgevoerd op de in de webapplicatie ingevoerde audits. Uit deze analyse kan informatie verkregen worden over de energiebesparende maatregelen die in deze audits worden voorgesteld, de investeringskost en de mogelijke energiebesparing die hiermee samenhangen. Ook kan er een beeld gevormd worden van het algemene besparingspotentieel dat volgens deze audits kan gerealiseerd worden door de grote ondernemingen. Bijgevoegd rapport is gebaseerd op de data uit de energieaudits die op 24 november 2020 ingediend waren via de webapplicatie: pdf bestandAnalyse 2020 Energieaudit Grote Ondernemingen (259 kB)

Nuttige links & documenten

Published on: 
10-12-2018