Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad:

Voor elke maatregel uit het definitief Vlaams Energie-en Klimaatplan 2021-2030 zal op korte termijn een entiteit worden aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregel.

Vlaams Klimaatfonds

In 2012 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatfonds (VKF) op te richten in de vorm van een organiek begrotingsfonds (met decretale basis in artikel 14 van het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012). 

Het VKF wordt gevoed met de veilingopbrengsten uit het EU ETS die naar Vlaanderen vloeien. Deze middelen kunnen aangewend worden voor het voeren van Vlaams klimaatbeleid, het betalen van compensaties voor indirecte emissiekosten, bijdragen aan internationale klimaatfinanciering en de aankoop van flexibiliteit voor het realiseren van de broeikasgasreductiedoelstellingen.

Op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering een nieuw bestedingskader afgesproken voor het gedeelte van het VKF bedoeld voor Vlaamse klimaatbeleid. Hierdoor kunnen uitsluitend maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen in de niet-ETS en LULUCF-sectoren gecofinancierd worden door het VKF. 

Op de Vlaamse Regering van 18 december 2020 werden in een Mededeling de nieuwe klimaatmaatregelen voor 2021 aangekondigd. Deze werden voorgesteld door verschillende ministers uit de Vlaamse regering. In lijn met het nieuwe bestedingskader zullen deze klimaatmaatregelen niet integraal uit het VKF gefinancierd worden. De bevoegde ministers zullen ze ook gedeeltelijk vanuit andere overheidsbudgetten moeten financieren. Voor elk van deze maatregelen zal berekend worden hoeveel ton broeikasgassen ze reduceren per euro, de meest kostenefficiënte maatregelen zullen het grootste percentage cofinanciering uit het VKF ontvangen. Hierdoor bekomen we een hefboomeffect met het VKF: elke euro uit het klimaatfonds zal bijkomende middelen voor klimaatbeleid aantrekken. De maatregelen die er bovendien in slagen om geld van buiten de Vlaamse overheid aan te trekken, zoals Europese of private middelen, krijgen een extra percentage cofinanciering. Deze stimulans zal het hefboomeffect van het VKF nog versterken.

Binnenkort verschijnt hier ook het meest recente voortgangsrapport over de inzet van het VKF in de periode 2013-2020.

Opvolgpanel klimaat

De Vlaamse Regering stelde in 2019 een opvolgpanel aan voor het VEKP 2021-2030. Het opvolgpanel klimaat bestaat uit experten uit verschillende disciplines met Gerard Govers (vice-rector KULeuven) als voorzitter. Het panel moest:

  • beoordelen in welke mate de reeds besliste klimaatmaatregelen uit het ontwerp VEKP bijdragen tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse Regering;

  • onderzoeken welke concrete bijkomende maatregelen de Vlaamse Regering zou kunnen opnemen in het definitieve VEKP.

De twee adviezen van dit panel en de samenvattende PowerPoint kan u hier downloaden:

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indient bij de Commissie voor de periode 2021-2030: