Sociaal energiebeleid

Niemand mag zomaar van de elektriciteits- of warmtelevering worden afgesloten. Daarom kunnen bepaalde afnemers in aanmerking komen voor heel wat sociale maatregelen en andere voordelen. Het sociaal energiebeleid zorgt ervoor dat iedereen over de basisbehoeften elektriciteit en verwarming kan beschikken.

Sociale maatregelen voor stookolie

Ook voor gezinnen die hun huis verwarmen met stookolie of bulkpropaangas bestaan sociale maatregelen. De vzw Sociaal Verwarmingsfonds geeft een toelage aan gezinnen die problemen hebben met het betalen van hun energiefactuur en die behoren tot een bepaalde categorie. Opgelet: deze categorieën komen niet helemaal overeen met die van de maatregelen voor gezinnen die verwarmen met elektriciteit en aardgas. Meer informatie vindt u hier. Gemiddeld bedraagt de toelage 210 euro per huishouden per verwarmingsperiode. Voor de toekenning neemt u best contact op met het OCMW.  

Sociale maatregelen voor warmte via een warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van ondergrondse leidingen dat warmte van een plaats naar een andere transporteert, bijvoorbeeld van een bedrijf naar een woonwijk. Warmtenetten zorgen ervoor dat er minder warmte wordt verspild. Daarom zijn ze belangrijk voor de energievoorziening van de toekomst. Bij wanbetaling verloopt de procedure tot afsluiting net iets anders dan de standaardprocedure. Wanneer iemand 15 dagen na de ingebrekestelling geen contact opnam met zijn of haar commerciële leverancier, dan wordt meteen een verzoek tot afsluiting ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC). In het geval van een positief advies (d.w.z. dat de LAC akkoord gaat met de afsluiting) gaat een opzegperiode van zestig dagen in. Na deze periode volgt onmiddellijk een afsluiting. Fluvius treedt in het geval van warmtenetten niet op als noodleverancier. Meer informatie over sociale maatregelen voor warmtenetten vindt u  in de brochure "Sociale beschermingsmaatregelen warmte van warmtenetten" van de VREG.

Voor wie gelden de sociale energiemaatregelen?

Het sociaal tarief geldt voor iedereen die een ‘beschermd afnemer’ is.  Wie tot deze groep behoort, vindt u hier. Naast het sociaal tarief worden beschermde afnemers ook extra beschermd tegen betalingsproblemen en mogelijke afsluiting van de elektriciteits- en/of gastoevoer. Daarnaast biedt de overheid hen bijkomende of verhoogde tegemoetkomingen voor investeringen in energiebesparing. 

Een aantal maatregelen zijn ook toegankelijk voor een bredere groep:

  • De energielening is beschikbaar voor de prioritaire doelgroep. Dit zijn beschermde afnemers + huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds (+ bijkomende voorwaarden), personen die in begeleiding zitten voor energieschulden en gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.870 euro verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste. 

 

  • De energiescan is beschikbaar voor de prioritaire doelgroep + een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend, een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas, een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW of een huurder die in 2021 maximaal 528,57 euro huur per maand betaalt of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 578,57 euro per maand betaalt.

 

  • De huur- en isolatiepremie is beschikbaar voor de kwetsbare doelgroep. Dit zijn beschermde afnemers + de doelgroep voor de energiescan + huurders met een huishouden met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.105,58 euro, verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 1 jaar terug) of huurders met een huishouden met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.550 euro, verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).
Published on: 
28-03-2019